12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 28 October 2018

MATHEMATICS - STD VIII, IX AND X - VIDEO FILES OF MATHEMATICAL CONSTRUCTIONS

8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ ഗണിതത്തിലെ വിവിധ അധ്യായങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗണിതനിര്‍മ്മിതികളുടെ വീഡിയോ ഫയലുകള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലേയ്ക്ക് അയച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ പാലകാട് ജില്ലയിലെ കല്ലടി ഗവ.ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രാജേഷ് ‌എം സാര്‍ .ശ്രീ രാജേഷ് സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
 1. MATHS VIDEO 1
 2. MATHS VIDEO 2
 3. MATHS VIDEO 3
 4. MATHS VIDEO 5
 5. MATHS VIDEO 6
 6. MATHS VIDEO 8
 7. MATHS VIDEO 10
 8. MATHS VIDEO 13
 9. MATHS VIDEO 14
 10. MATHS VIDEO 16
 11. MATHS VIDEO 17
 12. MATHS VIDEO 19
 13. MATHS VIDEO 21
 14. MATHS VIDEO 22
 15. MATHS VIDEO 23
 16. MATHS VIDEO 25
 17. MATHS VIDEO 26
 18. MATHS VIDEO 31
 19. MATHS VIDEO 32
 20. MATHS VIDEO 34
 21. MATHS VIDEO 37
 22. MATHS VIDEO 39
 23. MATHS VIDEO 44
 24. MATHS VIDEO 46
 25. MATHS VIDEO 48
 26. MATHS VIDEO 50
 27. MATHS VIDEO 51
 28. MATHS VIDEO 52
 29. MATHS VIDEO 53
 30. MATHS VIDEO 54
 31. MATHS VIDEO 55
 32. MATHS VIDEO 56
 33. MATHS VIDEO 57
 34. MATHS VIDEO 58
 35. MATHS VIDEO 59
 36. MATHS VIDEO 60
 37. MATHS VIDEO 61
 38. MATHS VIDEO 62
 39. MATHS VIDEO 63
 40. MATHS VIDEO 64
 41. MATHS VIDEO 65
 42. MATHS VIDEO 66
 43. MATHS VIDEO 67
 44. MATHS VIDEO 68
 45. MATHS VIDEO 69

No comments: