2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 29 October 2018

STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE - STUDY NOTES BASED ON THE LESSONS - STRUGGLE AND FREEDOM & THE STATE AND THE POLITICAL SCIENCE (ENGLISH VERSION)

Sri Sudheesh Kumar K;HSA, Social Science, GVHSS Meppayur is sharing  Study Notes with us ,based on the lessons "Struggle and freedom" in Chapter 6, Social, Std 10 and "The State and The Political Science" in Chapter 9 ,Social Std 10. Sheni school blog Team Extend our heartfelt gratitude  to Sri Sudheesh Sir for his sincere effort.
MORE RESOURCES BY SUDHEESH SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTE(ENG.MEDIUM) -" SEASONS AND TIME" BY SUDHEESH KUMAR K  
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTES FOR THE LESSON -CHAP 8 -  RESOURCE WEALTH OF INDIA
CLICK HERE TO DOWNLOAD STUDY NOTES FOR THE LESSON - CHAP 9 FINANCIAL INSTITUTION AND SERVICE
STUDY NOTES ON CHAPTER 5 SOCIAL II  - PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC REVENUE
STUDY NOTES ON CHAPTER 6 SOCIAL II STD 10 - REMOTE SENSING 
STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE II - CHAPTER 7 -INDIA LAND OF DIVERSITIES -  STUDY NOTE
STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE II - CHAPTER 7 -INDIA LAND OF DIVERSITIES -  PRESENTATION 
CHAPTER 9 - FINANCIAL INSTITUTION AND SERVICE - PRESENTATION 

No comments: