2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 22 October 2018

SSLC ENGLISH UNIT 5 - DOWN MEMORY LANE - INTENSIVE COACHING SESSIONS BY MAHMUD K

UNIT 5 - DOWN MEMORY LANE - INTENSIVE COACHING SESSIONS
This is a self study module for SSLC students, prepared and presented by Mahmud K Pukayoor Al Falah's English School ,Mahe Peringadi comprised of Questions and Answers based on textual passages, Textual Activities and Solutions, Grammar and Discourses, Glossary of Difficult Words, Additional Activities and Solutions, Appreciation of the poem  etc.
Lesson 15 – Adolf 
Lesson 16 – The School Boy 
Lesson 17 – My Childhood Days 
FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR - CLICK HERE

1 comment:

Aman Singh said...

Government of India, Ministry of Railways, Railway Recruitment Boards has advertised the RRB Group D notification for the recruitment of 62907 Group ‘D’ vacancies. RRB Group D Cut Off Score for the year 2018 in CBT examination will make a candidate’s success in the final merit list. RRB Group D Cut Off Marks are the Minimum Marks that all the aspirants must and should secure in the Group D examination. The Railway Recruitment Board arranged the Cut Off Marks in category wise. RRB Group D Cut Off 2018 depends upon many of factors. RRB Group D Cut Off 2018 to be decided by railway recruitment board based on aspirants performance in the examination.