പ്ലസ്‌വൺ ഒന്നാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫലം അഡ്മിഷൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.hscap.kerala.gov.in ലെ SUPPLEMENTARY RESULTS എന്ന ലിങ്കിലൂടെ പരിശോധിക്കാം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർ ലിങ്കിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടു പേജുള്ള സ്ലിപ്പുമായി അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളിൽ ജൂൺ 17ന് രാവിലെ 10 മുതൽ ജൂൺ 18ന് വൈകിട്ട് നാല്‌വരെയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സ്ഥിരപ്രവേശനം നേടണമെന്ന് ഹയർസെക്കൻഡറി ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു. ** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 16 November 2018

SSLC CHEMISTRY PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS 2019(ALL CHAPTERS - MALAYALAM MEDIUM)

പത്താം ക്ലാസിലെ ഫിസിക്സ് മുഴുവന്‍ അധ്യായങ്ങളും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ  പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ മാതൃകയിലുള്ള രസതന്ത്രത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു. നമ്മുടെയെല്ലാം ക്ലാസില്‍ പ്രോജക്ടറും ലാപ്‌ടോപ്പും ഉള്ളതിനാല്‍ ഇവ  പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ മുഴുവന്‍ പാഠഭാഗങ്ങളിലൂടെയും  സാധ്യമാക്കാവുന്ന തരത്തില്‍ ഇടത്തരക്കാരായ കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇവ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പരമാവധി ഇവ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ  -
വി എ ഇബ്രാഹിം
ഗവണ്‍മെന്റ് ഹൈസ്കൂള്‍  ഏഴിപ്പുറ
CLICK HERE TO DOWNLOAD - CHEMISTRY  PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS  - ALL CHAPTERS
MORE RESOURCES BY EBRAHIM SIR     
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC PHYSICS PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS  -  ALL CHAPTERS(MALAYALAM MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS - PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS -  UNIT 4 - WORK, ENERGY  AND POWER (ENGLISH MEDIUM) -Corrected
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS - PRACTICE QUESTIONS AND ANSWERS -  UNIT 4 - WORK, ENERGY  AND POWER (MALAYALAM MEDIUM)

CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICE QUESTIONS BASED ON THE LESSON HEAT - CHAPTER 5 - PHYSICS 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRACTICE QUESTIONS BASED ON THE LESSON ബലം - POWER
 പത്താം ക്ലാസ് - ഫിസിക്സ് - അധ്യായം 4 - വപര്‍ പ്രേഷണവും വിതരണവും - പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും
Standard 10 -Physics - Chapter 4 -Power Transmission and Distribution-  Practice Questions and Answers 
 
PHYSICS - CHAPTER 3 -ഗുരുത്വാകര്‍ഷണം - പരിശീലന ചോദ്യങ്ങള്‍
PHYSICS - CHAPTER 3 -GRAVITATION – Practice Questions 
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS - CHAPTER 3 - RATE OF CHEMICAL REACTIONS AND EQUILIBRIUM (MAL MEDIUM)  
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS - CHAPTER 3 - RATE OF CHEMICAL REACTIONS AND EQUILIBRIUM (ENG MEDIUM)  
CHEMISTRY STD VIII - BASIC CONSTITUENTS OF MATTER  - EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS - MAL MEDIUM
CHEMISTRY STD VIII - BASIC CONSTITUENTS OF MATTER  - EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS - ENG  MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 2 -CHEMICAL BOND - STUDY NOTES & EVALUATION QUESTIONS, ANSWERS(ENG  MEDIUM)  
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY STD 9 - CHAPTER 2 -CHEMICAL BOND - STUDY NOTES & EVALUATION QUESTIONS, ANSWERS(MAL MEDIUM)  
എട്ടാം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  - ചലനം - പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും - ഇവിടെ ക്ലിക്ക്  ചെയ്യുക
CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS - MOTION - EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS (ENG MEDIUM)
SSLC PHYSICS - CHAPTER 3 - ELECTROMAGNETIC INDUCTION EVALUATION TOOLS AND ANSWERS  - MAL MEDIUM SSLC PHYSICS - CHAPTER 3 - ELECTROMAGNETIC INDUCTION EVALUATION TOOLS AND ANSWERS  -ENG MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS AND ANSWERS BASES ON THE LESSON MOLE CONCEPT CHAPTER 2 CHEMISTRY (MAL.MEDIUM) 
 CLICK HERE TO DOWNLOAD QUESTIONS AND ANSWERS BASES ON THE LESSON MOLE CONCEPT CHAPTER 2 CHEMISTRY (ENG.MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON  - MOTION AND LAWS OF MOTION - CHAPTER 2 STD 9 - PHYSICS - MAL MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD EVALUATION TOOLS BASED ON THE LESSON  - MOTION AND LAWS OF MOTION - CHAPTER 2 STD 9 - PHYSICS -ENG MEDIUM 
Click Here to Download SSLC  Chemistry Chapter 2 -Study notes, Revision Questions, Answers - Eng.Medium
Click Here to Download SSLC  Chemistry Chapter 2 -Study notes, Revision Questions, Answers -Mal.Medium CLICK HERE TO DOWNLOAD  STD 10 EVALUATION TOOL PHYSICS CHAPTER 1 (MAL MEDIUM)
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 10 EVALUATION TOOL PHYSICS CHAPTER 1 ENG MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD CHEMISTRY  CHAPTER 1 -  STRUCTURE OF ATOM(ENG)SSLC
CLICK HERE TO DOWNLOAD  CHEMISTRY CHAPTER 1 - STRUCTURE OF ATOM (MAL)
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION CHEMISTRY CHAPTER 1 - PROPERTIES OF D BLOCK ELEMENTS
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 10 - CHEMISTRY - NOTES, EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS  -MAL MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 10 - CHEMISTRY - NOTES, EVALUATION QUESTIONS AND ANSWERS  - ENG MEDIUM
എട്ടാം ക്ലാസ് ഒന്നാം അധ്യായം - അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും : പരിശീലന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും 
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 9 PHYSICS CHAPTER 1 - SAMPLE QUESTIONS MALAYALAM MEDIUM
CLICK HERE TO DOWNLOAD STD 9 PHYSICS CHAPTER 1 - SAMPLE QUESTIONS ENGLISH MEDIUM
 

No comments: