12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 15 December 2018

SSLC CHEMISTRY VIDEO TUTORIALS AND STANDARD 9 MATHS TUTORIAL

പത്താം ക്ലാസിലെ അർദ്ധവാർഷിക Chemistry പരീക്ഷക്ക് ഉൾപ്പെടുന്ന അഞ്ചാം പാഠമായ ലോഹ  നിർമ്മാണത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിഭാഗത്തിന്റെ പാഠാവതരണവും ആറാം  പാഠമായ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നാമകരണവും ഐസോമെറിസം എന്ന യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ പാഠാവതരണവും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് School Media You tube Channel. കൂടാതെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഗണിതത്തിലെ   പോളിനോമിയൽ എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ  വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വീഡിയോകള്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത  School Media You tube Channelന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
SSLC CHEMISTRY UNIT 5 - METULLURY - VIDEO TUTORIAL
SSLC CHEMISTRY  UNIT 6 -  ORGANIC CHEMISTRY  - VIDEO TUTORIAL
STANDARD 9 MATHS  - POLYNOMIALS  - VIDEO TUTORIALS

No comments: