12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 3 January 2019

SOCIAL SCIENCE STUDY MATERIALS STD 8, 9 AND 10 (ENGLISH MEDIUM) BASED ON THE LESSONS FOR JANUARY

8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലെ ജനവരി മാസത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനവിഭവങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി പങ്കുവെയ്ക്കുകയാണ് ബ്ലോഗ് പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ്.എസ് ലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് സാര്‍.ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്ി‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Std 8.സോഷ്യൽ സയൻസ് യൂനിറ്റ് 12 ഭൂമിയിലെ ജലം (Water on Earth)
Std 9.സോഷ്യൽ സയൻസ് - 2 യൂനിറ്റ് 7 For a Safer Future (സുരക്ഷിതമായ നാളെയ്ക്ക് )
Std 10.സോഷ്യൽ സയൻസ് -I Unit 8 Kerala towards Modernity. (കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക്)
Std 10.സോഷ്യൽ സയൻസ്  II Unit 8 Resource Wealth of India (ഇന്ത്യ - സാമ്പത്തിക ഭൂമി ശാസ്ത്രം)
Std 10.സോഷ്യൽ സയൻസ് II (Economics) Unit 9 Financial Institutions and Services(ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും)
FOR MORE RESOURCES BY ABDUL VAHID - CLICK HERE 

No comments: