12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 8 January 2019

NIRAKATHIR 2019 - SSLC REVISION SUPPORT MATERIAL BY DIET ALAPPUZHA

ആലപ്പുഴ ഡയറ്റ് കഴിഞ്ഞ 4 വര്‍ഷങ്ങളായി ജില്ലയിലെ എസ്.എസ്.എല്‍.സി.പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ആത്മ വിശ്വ്വാസത്തോടെ പരീക്ഷയെഴുതുന്നതിനു  കൈത്താങ്ങായി പ്രത്യേക പഠനവിഭവങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കാറുണ്‍റ്റ്. ഇക്കൊല്ലവും  "നിറകതിര്‍-2019" SSLC REVISION SUPPORT MATERIAL തയ്യാറാക്കുകയുണ്ടായി.ഡിസംബര്‍ 11,12,13 തീയതികളില്‍ ,തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദഗ്ദ്ധ അധ്യാപകര്‍ പങ്കെടുത്ത ശില്‌പശാലയില്‍ രൂപീകരിച്ച ഈ  പദ്ധതി 2019 ജനുവരി മുതല്‍ ഫെബ്രുവരി 5 വരെ വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടപ്പാക്കുകയാണ്‌ ഡയറ്റ്.
NIRAKATHIR 2019 - MALAYALAM 
NIRAKATHIR 2019 - ENGLISH
NIRAKATHIR 2019 - HINDI
NIRAKATHIR 2019 - SOCIAL SCIENCE I
NIRAKATHIR 2019 - SOCIAL SCIENCE II
NIRAKATHIR 2019 - PHYSICS
NIRAKATHIR 2019 - CHEMISTRY
NIRAKATHIR 2019 - BIOLOGY
NIRAKATHIR 2019 - MATHEMATICS

8 comments:

Unknown said...

please provide this in english medium also

Unknown said...

please give in english version for english medium students.....

Unknown said...

Please provide this in English medium

aparna bv said...

please provide English version

ANIL said...

ENGLISH MEDIUM IS AVAILABLE OR NOT ?


ANIL said...

ENGLISH MEDIUM IS AVAILABLE OR NOT ?


Anonymous said...

Why you are giving consideration to Malayalam medium school

Anonymous said...

But not to English medium students