2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 8 January 2019

SSLC SOCIAL SCIENCE - PRESENTATION BASED ON THE LESSON - RESOURCE WEALTH OF INDIA BY SANDHYA R

Smt.Sandhya R ;HST(S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a presentation file based on the lesson "Resource Wealth of India" in  the Social Science II text book of Standard 10, Unit 8.Sheni blog Team Extend our sincere gratitude to Smt.Sandhya Teacher for her sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON SOCIAL SCIENCE  II UNIT 9 - RESOURCE WEALTH OF INDIA
MORE RESOURCES BY SANDHYA TEACHER  
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON " BLANKET OF THE EARTH " STD VIII , UNIT 10
 CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON  -  STATE AND THE POLITICAL SCIENCE
CLICK HERE TO DOWNLOAD MAPS AND DESCRIPTIONS FOR FOR SSLC STUDENTS


CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE I  - CHAPTER  7 - INDIA AFTER INDEPENDENCE
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON " INDIA - THE LAND OF DIVERSITIES"

CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON FROM MAGADHA TO THANESWAR - SOCIAL  -STD 8- UNIT 9
Click Here to  download the presentation file based on the lesson "Towards the Gangetic Plain" Std 8 -unit 8
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON ECONOMIC THOUGHT - SOCIAL  -STD 8- CHAPTER 7 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON READING MAPS - SOCIAL STD 8 - CHAPTER 6  CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON STRUGGLE AND FREEDOM - UNIT 6 - STANDARD 10 
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON - ANCIENT TAMILAKAM 
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 CHAPTER 4  - "OUR GOVERNMENT 
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 - "In Search of EarthSecrets
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION IN PDF FORMAT   - SSLC SOCIAL SS 1 - CHAPTER 2 -  WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY
5.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON "RIVER VALLEY CIVILIZATIONS" - CHAPTER 2 - STD 8 - SOCIAL SCIENCE
6.CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE

7.Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1
.

2 comments:

Unknown said...

Is there any multiple choices in social science public exam?

Unknown said...

Chapters wise aanno