12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 8 January 2019

SSLC SOCIAL SCIENCE - PRESENTATION BASED ON THE LESSON - RESOURCE WEALTH OF INDIA BY SANDHYA R

Smt.Sandhya R ;HST(S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram is sharing with us a presentation file based on the lesson "Resource Wealth of India" in  the Social Science II text book of Standard 10, Unit 8.Sheni blog Team Extend our sincere gratitude to Smt.Sandhya Teacher for her sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON SOCIAL SCIENCE  II UNIT 9 - RESOURCE WEALTH OF INDIA
MORE RESOURCES BY SANDHYA TEACHER  
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON " BLANKET OF THE EARTH " STD VIII , UNIT 10
 CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON  -  STATE AND THE POLITICAL SCIENCE
CLICK HERE TO DOWNLOAD MAPS AND DESCRIPTIONS FOR FOR SSLC STUDENTS


CLICK HERE TO DOWNLOAD SOCIAL SCIENCE I  - CHAPTER  7 - INDIA AFTER INDEPENDENCE
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON " INDIA - THE LAND OF DIVERSITIES"

CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON FROM MAGADHA TO THANESWAR - SOCIAL  -STD 8- UNIT 9
Click Here to  download the presentation file based on the lesson "Towards the Gangetic Plain" Std 8 -unit 8
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON ECONOMIC THOUGHT - SOCIAL  -STD 8- CHAPTER 7 
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON READING MAPS - SOCIAL STD 8 - CHAPTER 6  CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION ON STRUGGLE AND FREEDOM - UNIT 6 - STANDARD 10 
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON - ANCIENT TAMILAKAM 
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 CHAPTER 4  - "OUR GOVERNMENT 
3.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION   - STD 8 - "In Search of EarthSecrets
4.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION IN PDF FORMAT   - SSLC SOCIAL SS 1 - CHAPTER 2 -  WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY
5.CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON THE LESSON "RIVER VALLEY CIVILIZATIONS" - CHAPTER 2 - STD 8 - SOCIAL SCIENCE
6.CLICK HERE TO DOWNLOAD THE POWER POINT PRESENTATION - STD 8 - SOCIAL SCIENCE  CHAPTER 1 - EARLY HUMAN LIFE

7.Click here to download presentation based on the lesson - Revolutions that Influenced the  World(English Medium) - Standard 10 - Chapter1
.

2 comments:

Unknown said...

Is there any multiple choices in social science public exam?

Unknown said...

Chapters wise aanno