2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 8 January 2019

SSLC EXAMINATION PREPARATIONS 2019 : MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEYS

Sri Mahmud K ,Al Falah English School , Peringadi Mahe is sharing with us a Model Question Paper with Answer keys for SSLC English Exam Preparations.Sheni blog team extend our heartfelt gratitude to Sri Mahmud Sir for his sincere venture.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC EXAMINATION PREPARATIONS 2019 : MODEL QUESTION PAPER AND ANSWER KEY
RECENTS POSTS BY MAHMUD SIR
CLICK HERE TO DOWNLOAD ANALYTICAL QUESTIONS FROM TEXTUAL PASSAGES
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEMPLATES OF VARIOUS DISCOURSES(REVISED)
CLICK HERE TOP DOWNLOAD CHARACTER SKETCHES FOR CLASS X ENGLISH 
FOR MORE RESOURCES BY MAHMUD SIR - CLICK HERE

1 comment:

Unknown said...

Maths question and answer key of model exam 2019