2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 9 January 2019

SSLC ENGLISH - EXPECTED REVISION QUESTIONS FOR PRACTICE BASED ON THE LESSON "MOTHER TO SON"(Post updated with more questions and discourses)

  • Post updated with More Questions and discourses based on the lesson "Mother to Son "
Smt.Jisha K; HSA English, GBHSS Tirur,Malappuram is sharing  with us a few Expected Practice Questions based on the Lesson "Mother To Son " for SSLC A+ Learners. Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Smt. Jisha Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD SSLC EXPECTED QUESTIONS FOR PRACTICE BASED ON THE LESSON "MOTHER TO SON"PART 1
PRACTICE QUESTIONS AND DISCOURSES BASED ON THE LESSON "MOTHER TO SON" PART 2
MORE RESOURCES BY JISHA  K
CLICK HERE TO  DOWNLOAD DISCOURSES  FOR SSLC A+ LEARNERS - PART 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD ANALYSIS OF THE POEM "POETRY" STD 10 - UNIT 4 - ENGLISH
Click here to download Discourses based on the lesson "Rosa Parks Sat Still" std 8 - unit 3
Click Here to download Appreciation of the Poems"Sower" and "The Village Black Smith"std unit 3
 

1.write up on the concept of happiness based on the story "Two Brothers"
2.Discourses based on the lesson "The best investment I Ever made"
3.An appreciation of the poem The ballad of father Gilligan
4. write up on the various expressions and techniques Adichie used to make her speech impressive.
   
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON - LIGHT ON THE HILLS
CLICK HERE TO DOWNLOAD SHORT APPERCIATION OF THE POEM "THE MARVELLOUS TRAVEL"
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATION ON THE LESSON -"THE MARVELLOUS TRAVEL" - STD 8 - ENGLISH
  CLICK HERE DOWNLOAD - BRIEF APPRECIATION OF THE POEM "FROM A RAILWAY CARRIAGE"

CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION  ON MAJID MAJIDI - UNIT 2
CLICK HERE TO DOWNLOAD - PRESENTATION ON SATYAJIT RAY
Click here to download  possible discourses based on the lesson "Project Tiger"
Click here to download Appreciation of the  Poem " Girl's Garden
Click Here to download Notes based on the lesson "Blowin' in the wind "

CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE BOY WHO DREW CATS" 
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM TAJMAHAL
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM - WE ARE THE WORLD 
CLICK HERE TO DOWNLOAD APPRECIATION OF THE POEM "MOTHER TO SON "
CLICK HERE TO DOWNLOAD POWER POINT  PRESENTATION BASED ON THE POEM - MOTHER TO SON  
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON - VANKA - STD 10 - UNIT 1
CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSES BASED ON THE LESSON "MYSTERIOUS PICTURE" - STD  8

No comments: