12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 16 February 2019

LSS EXAM MODEL QUESTION PAPERS (4 SETS BY NALUKOOTTAM TEACHERS GROUP THRITHALA

തൃത്താല സബ്‍ജില്ല നാലുകൂട്ടം അധ്യാപക കൂട്ടായ്‌മ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വര്‍ഷത്തെ 4  സെറ്റ്   LSS മാതൃകാ ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപക കൂട്ടായ‌്മക്ക്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയക്കുന്നു.
തൃത്താല അധ്യാപക കൂട്ടായ്‌മ എല്‍.എസ്.എസ് പേപ്പര്‍ SET 1
തൃത്താല അധ്യാപക കൂട്ടായ്‌മ എല്‍.എസ്.എസ് പേപ്പര്‍ SET 2
തൃത്താല അധ്യാപക കൂട്ടായ്‌മ എല്‍.എസ്.എസ് പേപ്പര്‍ SET 3
തൃത്താല അധ്യാപക കൂട്ടായ്‌മ എല്‍.എസ്.എസ് പേപ്പര്‍ SET 4
MORE LSS /USS QUESTION PAPERS
KPSTA ACADEMIC COUNCIL LSS MODEL EXAM QUESTION PAPER 2019
KPSTA ACADEMIC COUNCIL USS MODEL EXAM QUESTION PAPER 2019
LSS MODEL QUESTIONS
LSS Malayalam 100 Question
LSS Malayalam
lSS Mathematics
LSS Paper-I Part-B-1-150
LSS Paper-I Part-B-13 Set
USS MODEL QUESTIONS
USS Basic Science
USS English 1
USS Malayalam
USS Malayalam
USS Math Set 1 Corrected
USS Math Set 2 Corrected
USS Maths 150 Questions Corrected
USS Parisarapadanam
USS Social Science UP

RELATED POSTS

LSS QUESTION BANK 2018 - AND ANSWERS BY TUNE PATTAMBI

LSS QUESTION PAPERS 2018 - PUBLISHED BY PAREEKSHA BHAVAN
USS QUESTION PAPERS 2018 - PUBLISHED BY PAREEKSHA BHAVAN    

LSS QUESTION PAPERS FROM DIET WAYANAD
MODEL QUESTION PAPER LSS 2016MODEL QUESTION PAPER USS 2016 LSS PAPER 1 PART A SET 3 - Click here to download 
LSS PAPER 1 PART B ENGLISH SET 3 - Click here to download

LSS PAPER 1 PART C General knowledge SET 3 - Click here to download
lss paper 2 part a evs - Click here to download
lss paper 2 part b maths - Click here to download
USS Paper I Part A Malayalam (AT) Set III - Click here to download
USS Paper I Part B Malayalam (BT) Set III - Click here to download
USS Paper I Part C Mathematics- Set III - Click here to download
USS Paper II Part A English Set III - Click here to download
USS Paper II Part B Basic Science Set 3 - Click here to downloadLSS, USS Model exam - 15 Feb 2016 Question Paper :

LSS PAPER 1 PART A SET 3 - Click here to download
LSS Paper 1 PART B ENGLISH SET 3 - Click here to download
LSS PAPER 1 PART C General knowledge SET 3 - Click here to download
lss paper 2 part a evs - Click here to download
lss paper 2 part b maths - Click here to download
USS PAPER 1 PART A MALAYALAM AT - Click here to download
USS PAPER 1 PART BMALAYALAM BT - Click here to download
USS PAPER 1 PART C MATHS - Click here to download
USS PAPER 2 PART A ENGLISH - Click here to download
USS Paper II Part B Basic Science - Click here to download
LSS/USS 2016 Intensive Practice for Wayanad Phase 2 

LSS PAPER 1 PART A SET 2 - Click here to download

LSS PAPER 1 PART B SET 2 - Click here to download
LSS PAPER 1 PART C SET 2 - Click here to download
LSS PAPER 2 PART A SET 2 - Click here to download
LSS PAPER 2 PART B SET 2 - Click here to download
USS Paper I Part A Malayalam (AT) Set II - Click here to download
USS Paper I Part A Malayalam (BT) Set II - Click here to download
USS Paper I Part C Mathematics- Set II - Click here to download
USS Paper II Part A English Set II - Click here to download
USS Paper II Part B Basic Science Set 2 - Click here to download
USS Paper II Part C Social Science Set III - Click here to download
LSS MODEL QUESTIONS 2016-FROM DIET KOTTAYAM
LSS 2016 MODEL QUESTIONS FROM DIET KOZHIKODE
LSS MODEL QUESTION PAPERS from DIET Thiruvananthapuram
LSS SAMPLE QUESTION PAPER from DIET Thiruvananthapuram
KSTA NIRAVU - MODEL LSS QUESTION PAPER 
LSS MODEL QUESTION BY SSA KASARAGOD 

USS ENGLISH 2015
USS MALAYALAM 2015
USS MATHS 2015
USS SCIENCE 2015
USS URDU 2015
USS SOCIAL 2015
USS ARABIC 2015
USS SANSKRIT 2015
USS MODEL EXAM PAPERS ALL SUBJECTS SET 1 2015 BY KSTA
USS MODEL EXAM PAPERS ALL SUBJECTS SET2 2015  BY KSTA
MODEL OMR SHEET
USS Model question Paper  Urdu -published by pareekshabhavan
USS Model Question Papers by Diet Kasaragod
മലയാളം
LSS/USS QUESTION PAPERS 2015 BY DIET KOZHIKODE 
THEJANAM" LSS EXAM-2015 ACTIVITY BANK
LSS/USS QUESTION PAPERS 2015 BY DIET THIRUVANANTHAPURAM
1. Adisthana Padavali 
2. Kerala Padavali
3. Social Science
4. Basic Science  
5. Mathematics 
LSS/USS QUESTION BANK PUBLISHED BY DIET THRISSUR CLICK HERE TO DOWNLOAD

 

No comments: