12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 19 February 2019

SSLC BIOLOGY - HOW TO DRAW HUMAN BRAIN EASILY - VIDEO TUTORIAL

 തലച്ചോറിന്റെ ചിത്രം വളരെ രസകരമായും വേഗത്തിലും വരക്കുന്ന രീതി വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് School Media You tube Channel ...School Media You tube Channel ന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
HOW TO DRAW HUMAN BRAIN EASILY - Video Tutorial 

MORE RESOURCES BY SCHOOL MEDIA CHANNEL
SSLC MATHS CLASS CHAPTER : SOLIDS (ഘന രൂപങ്ങൾ ) Topic : CONE (വൃത്ത സ്തൂപിക) 
SSLC CHEMISTRY CLASS Topic ORGANIC CHEMISTRY Part-4 Functional group 
SSLC PHYSICS CHAPTER 7 ELECTRONICS Part -3
SSLC PHYSICS CLASS CHAPTER: 7 ELECTRONICS (Malayalam medium) Part-2
SSLC ORGANIC CHEMISTRY PART -3
SSLC ORGANIC CHEMISTRY Part -2
SSLC PHYSICS CLASS Chapter 7 ELECTRONICS AND MODERN TECHNOLOGY (ഇലക്ട്രോണിക്സ് )
SSLC CHEMISTRY CLASS_ Unit :6 ORGANIC CHEMISTRY
SSLC PHYSICS CLASS UNIT _7 ELECTRONICS Part -4 
SSLC CHEMISTRY CLASS CHAPTER 7 :ORGANIC COMPOUND REACTIONS PART -1 SUBSTITUTION REACTION  

No comments: