2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 19 February 2019

SSLC CHEMISTRY - UNIT 7 - ORGANIC CHEMISTRY REACTIONS THERMAL CRACKING, COMBUSTION - VIDEO TUTORIALS

SSLC പരീക്ഷക്ക് തയ്യാെറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കെമിസ്ട്രിയിലെ Organic Chemistry Reactions എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പരീക്ഷക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളായ Thermal cracking (താപീയ വിഘടനം) Combustion ( ജ്വലനം) എന്നീ ഭാഗങ്ങളുടെ മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സഹായകരമായ രീതിയിലുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ് School Media You tube Channel ...School Media You tube Channel ന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
SSLC CHEMISTRY CLASS UNIT :7 ORGANIC CHEMISTRY REACTIONS Topic:1 THERMAL CRACKING.Topic:2 Combustion 
MORE RESOURCES BY SCHOOL MEDIA CHANNEL
SSLC BIKOLOGY HOW TO DRAW HUMAN BRAIN EASILY - Video Tutorial  
SSLC MATHS CLASS CHAPTER : SOLIDS (ഘന രൂപങ്ങൾ ) Topic : CONE (വൃത്ത സ്തൂപിക) 
SSLC CHEMISTRY CLASS Topic ORGANIC CHEMISTRY Part-4 Functional group 
SSLC PHYSICS CHAPTER 7 ELECTRONICS Part -3
SSLC PHYSICS CLASS CHAPTER: 7 ELECTRONICS (Malayalam medium) Part-2
SSLC ORGANIC CHEMISTRY PART -3
SSLC ORGANIC CHEMISTRY Part -2
SSLC PHYSICS CLASS Chapter 7 ELECTRONICS AND MODERN TECHNOLOGY (ഇലക്ട്രോണിക്സ് )
SSLC CHEMISTRY CLASS_ Unit :6 ORGANIC CHEMISTRY
SSLC PHYSICS CLASS UNIT _7 ELECTRONICS Part -4 
SSLC CHEMISTRY CLASS CHAPTER 7 :ORGANIC COMPOUND REACTIONS PART -1 SUBSTITUTION REACTION  


No comments: