12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 14 July 2019

SSLC STUDY MATERIALS , STD IX AND X - UNIT 3

9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ  സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം മൂന്നാം അധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ പഠനവിഭവങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ ഷെയര്‍ ചെയ്യുകയാണ്  ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സുപരിചിതനായ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഉമ്മത്തൂര്‍ SIHSSലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ യു സി അബ്ദുള്‍ വാഹിദ് സാർ. ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന്  ഞങ്ങളുടെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു
പത്താം ക്ലാസ് -  അധ്യായം 3 പൊതുഭരണം (Public administration)
ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് - അധ്യായം 3 - ദേശീയ വരുമാനം ( National lncome)
RECENT POSTS BY ABDUL VAHID SIR
STUDY MATERIALS BASED ON SSLC SOCIAL SCIENCE II - UNIT 3 -  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN INDIA
SSLC SOCIAL SCIENCE I - UNIT 2 - WORLD IN THE TWENTIETH CENTURY - STUDY MATERIAL AND RELATED VIDEOS എട്ടാം ക്ലാസ് - യൂനിറ്റ് 2 -നദീതടസംസ്കാരങ്ങളിലൂടെ (River Valley Civilization)
SSLC SOCIAL SCIENCE II UNIT II - കാറ്റിന്റെ ഉറവിടം തേടി(In Search of the Source of the wind)
STANDARD VIII- SOCIAL SCIENCE - UNIT 1- EARLY HUMAN LIFE - STUDY MATERIAL
STANDARD IX- SSII - UNIT 1 -SUN  THE ULTIMATE SOURCE OF ENERGY SSLC SOCIAL SCIENCE I  - UNIT I -REVOLUTIONS THAT INFLUENCED THE WORLD

STANDARD 10 - SOCVAL SCIENCE II  - UNIT 1 - SEASON AND TIME
STANDARD VI - SOCIAL SCIENCE - MEDIEVAL INDIA :CENTRES OF POWER - STUDY MATERIAL 

MORE RESOURCES BY ABDUL VAHID SIR - CLICK HERE

No comments: