2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 17 October 2019

SUB DISTRICT IT QUIZ 2019 - UP, HS AND HSS LEVEL

ഈ വർഷത്തെ (2019-20) ഉപജില്ലാ IT മേളയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ നടന്ന IT ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ UP, HS, HSS വിഭാഗം ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ പി.ഡി.എഫ് , പ്രസന്റേഷന്‍ ഫയലുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് .കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളിലെ ജില്ലാ തല, സംസ്ഥാനതല ചോദ്യോത്തരങ്ങളും ഇതില്‍  ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
1. SUB DISTRICT LEVEL IT QUIZ UP LEVEL - QUESTIONS & ANSWERS - PRESENTATION FILE(ODP)
2. SUB DISTRICT LEVEL IT QUIZ UP LEVEL
QUESTIONS & ANSWERS - PDF FORMAT
3. SUB DISTRICT LEVEL IT QUIZ HS LEVEL - QUESTIONS & ANSWERS - PRESENTATION FILE(ODP)
4. SUB DISTRICT LEVEL IT QUIZ HS LEVEL QUESTIONS & ANSWERS - PDF FORMAT 
5. SUB DISTRICT LEVEL IT QUIZ  HSS LEVEL - QUESTIONS & ANSWERS - PRESENTATION FILE(ODP)
6. SUB DISTRICT LEVEL IT QUIZ HSS  LEVEL QUESTIONS & ANSWERS - PDF FORMAT 
SCHOOL LEVEL IT QUIZ QUESTIONS AND ANSWERS 2019
SCHOOL LEVEL IT QUIZ 2019 -UP SECTION
SCHOOL LEVEL IT QUIZ 2019 - HS SECTION
SCHOOL LEVEL IT QUIZ 2019 -HSS SECTION
RELATED POSTS 
PRELIMINARY ROUND - STATE LEVEL IT QUIZ 2018 BY V K ADARSH
FINAL ROUND ROUND -  HS- STATE LEVEL IT QUIZ 2018 BY V K ADARSH
FINAL ROUND  -HSS STATE LEVEL IT QUIZ 2018 BY V K ADARSH

DISTRICT LEVEL IT QUIZ QUESTIONS 2017 - 300+ QUESTIONS FROM THE DIST LEVEL QUIZ COMPETITIONS 
CONDUCTED IN VARIOUS DISTRICTS 
OTTAPPALAM SUB DISTRICT IT QUIZ QUESTIONS & ANSWERS IN PRESENTATION FILE FORMAT(odp) 
1. IT QUIZ HS LEVEL  - KASARAGOD
2.IT QUIZ HS LEVEL 2008 KASARAGOD 
3.IT QUIZ UP LEVEL PALAKKAD 2010
4.IT QUIZ HS LEVEL PALAKKAD 2010
5. IT QUIZ HSS LEVEL PALAKKAD 2010 
6.IT QUIZ HS LEVEL BY JAYDEEP
7.IT QUIZ LEVEL(DIST LEVEL) KANNUR  DIST
8.IT STATE QUIZ 2014 PRELIMINARY ROUND HS BY ADARSH V.K 
9.IT STATE QUIZ 2014 FINAL ROUND BY ADARSH V.K 
10.IT STATE QUIZ 2014 FINAL ROUND 2014 HSS BY ADARSH V K
11.IT STATE QUIZ HS FIRST ROUND 2013 HS BY V K ADARSH 
12. IT STATE QUIZ FINAL ROUND 2013 HS BY V K ADARSH
13.IT STATE QUIZ FINAL ROUND 2013 HSS 1 BY V K ADARSH
14.IT STATE QUIZ FINAL ROUND 2013 HSS 2 BY V K ADARSH
15.IT STATE QUIZ PRELIMINARY ROUND HS 2015 BY V K ADARSH
16.IT STATE QUIZ FINAL ROUND HS 2015 BY V K ADARSH
17.IT STATE QUIZ FINAL ROUND HSS 2015 BY V.K ADARSH  
18.IT STATE QUIZ 2016 PRELIMINARY HS BY  V K ADARSH
19.IT STATE QUIZ 2016 HS FINAL BY V K ADARSH
20.IT STATE QUIZ 2016 - HSS FINAL BY V K ADARSH

No comments: