2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 3 November 2019

STANDARD 9 - SOCIAL SCIENCE - UNIT 5 - OCEAN AND MAN - PRESENTATION WITH HYPERLINKED YOU TUBE VIDEOS

In this post , Smt.Sandhya;HST(S.S), GHSS Palayamkunnu, Thiruvanathapuram shares with us the presentation file based on the lesson "Ocean and Man" of Standard 9, Social Science II, Unit 5.
Hyperlink of the videos related to the Topic also provided in the presentation file. 
Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Sandhya Teacher for her Sincere effort. 

STD 9 SOCIAL SCIENCE  UNIT 5 - OCEAN AND MAN - PRESENTATION WITH HYPERLINKED YOU TUBE VIDEOS
MORE RESOURCES BY SANDHYA R     
SSLC SOCIAL SCIENCE I - UNIT 5 - CULTURE AND NATIONALISM
STANDARD 9  SOCIAL SCIENCE I - MEDIEVAL INDIA: CONCEPT OF KINGSHIP AND NATURE OF ADMINISTRATION
STANDARD IX - SOCIAL SCIENCE II  UNIT 4 - BY THE HANDS OF NATURE PRESENTATION WITH HYPERLINKED VIDEOS
STANDARD 9 - SOCIAL SCIENCE I - UNIT 3 - INDIAN CONSTITUTION:RIGHTS AND DUTIES
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION FILE BASED ON THE LESSON IN SEARCH OF THE SOURCE OF WIND - UNIT 2 - STANDARD 10
PRESENTATION BASED ON THE LESSON - THE SIGNATURE OF TIME WITH HYPERLINKS TO THE VIDEOS 
PRESENTATION BASED ON THE LESSON "THE EAST AND THE WEST : ERA OF EXCHANGES
 PRESENTATION BASED ON THE LESSON  "SUN - THE ULTIMATE SOURCE
FOR MORE SOCIAL RESOURCES - CLICK HERE 

4 comments:

Anonymous said...

thank yo very much

Anonymous said...

thank yo very much

Anonymous said...

love you teacher

Anonymous said...

thanksss