2020 മാര്‍ച്ചിലെ പൊതു പരീക്ഷകളുടെ നടത്തിപ്പിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍.See downloads**പത്താം ക്ലാസിലെ ഈ വർഷത്തെ മോഡൽ ഐ.ടി. പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പ് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു..See downloads**സ്‌പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക്ക് സംവിധാനം -പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍..See downloads**നൈതികം റിപ്പബ്ലിക്ക് ദിനാഘോഷം -ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം സ്‌കൂള്‍ അസംബ്ലിയില്‍ വായിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്..See downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 28 December 2019

SSLC INFORMATION TECHNOLOGY - CHAPTER 8 - DATABASE - VIDEO TUTORIALS BY SUSEEL KUMAR

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി. പാഠപുസ്തകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായമായ വിവരസഞ്ചയം ഒരാമുഖം എന്നതിലെ  പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെയും മൂന്ന് മോഡല്‍ ചോദ്യങ്ങളുടെയും വീഡിയോ ടൂട്ടോറിയലുകള്‍ അയയ്ക്കുന്നു. അവയുടെതന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സുശീല്‍ കുമാര്‍. സി.എസ്, 
ജി,വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കല്പകഞ്ചേരി 
DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.1
Activity 8.2
02. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.2
Activity 8.3 & 8.4
03. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.3 & 8.4
Activity 8.5
04. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.5
Activity 8.6
05. DATABASE, STD 10, CHAPTER 8 - ACTIVITY 8.6
Model Qestions 1
DATA BASE MODEL QUESTION 2018
Model Qestions 2
STD 10 - DATABASE 1 , IT MODEL EXAM QUESTION 2019
Model Qestions 3
STD 10 , DATABASE 2 , IT MODEL EXAM QUESTION 2019
https://www.youtube.com/watch?v=kXGdPjlXww4
പ്ലേലിസ്റ്റ് ലിങ്ക് 

No comments: