സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 10 July 2016

DISCOURSE QUESTIONS BASED ON VANKA AND THE SNAKE AND THE MIRROR FOR STD X - ENGLISH

  SRI PRASHANTH P.G HSA ENGLISH ; GHSS KOTTODI, KASARAGOD HAS SENT US A FEW   DISCOURSE QUESTIONS  ATTEMPTED BY HIM BASED ON VANKA AND 'THE THE SNAKE AND THE MIRROR FOR THE STUDENTS OF STD X. HE ADMITS THAT THIS IS ONLY A SMALL CONTRIBUTION TO THE VIEWERS OF THE BLOG AND HE PROMISED TO CONTRIBUTE MORE IN THE COMING DAYS.
SHENI SCHOOL BLOG TEAM CONGRATULATE HIM FOR HIS SINCERE EFFORT.
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSE QUESTIONS BASED ON  VANKA
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD DISCOURSE QUESTIONS BASED ON THE SNAKE AND THE MIRROR

No comments: