സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 12 July 2016

STUDY MATERIALS FOR STD 10 - HINDI BY K.P SADASIVAN; GHS KARIMBA PALAKKAD

दस्वी कक्षा कॆ परिष्कृत पाठपुस्तक कॆ पहला और दूसरा इकाइयों सॆ संबंधित कुछ अनुबन्ध कार्य और एक मॉडल प्रश्न-पत्र को तय्यार करकॆ गवर्नमॆंट हैस्कूल करिंपा कॆ अध्यापक श्री सदाशिवनजी शेणी स्कूल ब्लोग को भेजा हैं |उनकॊ शेणी स्कूल ब्लोग की ओर सॆ हार्दिक बधाई समर्पित करतॆ हैं |
इकाई 1

1.डायरी
2.दृश्य-विवरण ,संवाद
3.दूकानदार और बच्चों के बीच का वार्तालाप 
 
4.चिट्ठी 
5.टूटा पहिया - टिप्पणी  
 इकाई 2
1.ब्रोशर - फिल्मोत्सव I   ब्रोशर - फिल्मोत्सव II
2.सत्यजीत राय और रेलवे अिधकारी के बीच का वातालाप
3.भविष्यत काल
4.कार्य पत्रिका-सामान्य भविष्यत काल
5.जटायु को आज ऊँट से सवार करने का मौका मिला। उस दिन की डायरी
6.पड - विवशता बोधक
7.पहली इकाई - मॉडल परीक्षा

2 comments:

Ashok Kumar said...

sir.बधाइयाँ.....
सदाशिवन सार से तैयार किया गया टीचिंग मैनुअल भी पोस्ट करने की कृपा करें।
उनका फोन नंबर भी पेश करें।

Sudha Thaara said...

सर जी आप से विनम्रतापूर्वक बहुत धन्यवाद कहना चाहती हुं आप की ये कोशिश बहुत सराहनीय है