2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 6 September 2016

FIRST TERM EVALUATION QUESTION PAPERS& ANSWER KEYS (updated on 12-09-2016)

POST UPDATED ON 08-09-2016 WITH ANSWER KEYS OF HINDI STD VIII ,PHYSICS STD IX ,X AND SOCIAL STD VIII
  QUESTION PAPERS
STD 10
MALAYALAM II
PHYSICS 
SOCIAL
BIOLOGY
CHEMISTRY  
ENGLISH
HINDI
MALAYALAM I
MATHS
STD 9
PHYSICS
SOCIAL
CHEMISTRY
ENGLISH
BIOLOGY
HINDI
MALAYALAM I
MALAYLAM II
MATHS
STD 8 
HINDI 
SOCIAL
BASIC SCIENCE
ENGLISH

MALAYALAM I 
MALAYALAM II
SANSKRIT
MATHS
ANSWER KEYS
STD 10
PHYSICS
1.KEY 1 BY Pranab Kumar V GMRHS for Girls Kasaragod 
2.KEY 2 (updated on 12-09-2016)BY ARUN S NAIR , HSA PHYSICS. SCERT TEXTBOOK COMMITTEE CHSS ADAKKAKUNDU KALIKAVU MALAPPURAM 
3.KEY 3 BY STALIN V A GGHSS CHERTHALA ALAPPUZHA
SOCIAL
KEY 1 BY BIJU M GHSS PARAPPA KASARAGOD & COLIN JOSE Dr.AMMRHSS Kattela, TVPM
BIOLOGY
1.KEY 1 BY RATHEESH B GHSS KALLOOR WAYANAD
2.KEY 2 BY VINODKRISHNAN. T.V PCNGHSS Mookkuthala Malappuram Dist 
CHEMISTRY
 1.Key 1 By Revi P Nisha K.K and and Deepa C ;HS Peringode, Palakkad
KEY 2 (Mal.Medium) BY ARUN S NAIR , HSA PHYSICS. SCERT TEXTBOOK COMMITTEE CHSS ADAKKAKUNDU KALIKAVU MALAPPURAM
KEY 1 (Eng Medium)BY UNMESH B GVHSS KALLARA 
KEY 2  - (Eng Medium) BY NOUSHAD T.K GHSS MANGALPADY, KASARAGOD
KEY 3 - BY Pranab Kumar V GMRHS for Girls Kasaragod and Ratheesh Kumar K.GHSS Edneer, Kasaragod
English
1.KEY 1 BY Nidhiesh Sebastian  St Joseph's HSS TVPM
2.KEY 2 BY MUHAMMED JAVAD K.T MARKAZ HSS KARANTHUR
3.KEY 3 BY TRIZ INSTITUTE THAMARASSERY KOZHIKODE
4.KEY 4 BY PRASHANTH P G GHSS KOTTODI, KASARAGOD
5.KEY 5 BY ANIL KUMAR AVHSS PONNANI, MALAPPURAM 
6.KEY 6  BY SAMEER. CP & JAMSHEER. AK, H.S.A. English, Crescent higher
Secondary School,Adakkakundu.

Hindi
1.KEY 1 BY MADHUSOODANAN PILLAI K G GHSS BUDHANOOR ALAPPUZHA
2.KEY 2 BY ASOK KUMAR NA HSA, GHSS PERUMPALAM ALAPPUZHA
3.KEY 3 BY SADASIVAN K.P GHSS KARIMBA PALAKKAD
Maths
1.KEY 1 BY BABURAJ P H.S.A ( MATHS ) PHSS PANDALLUR MALAPPURAM
2.KEY 2 BY MURALEEDHARAN C.R GHSS CHALISSERY, PALAKKAD
3.KEY 3 BY BY BINOYI PHILIP GHSS KOTTODI, KASARAGOD
STD 9
PHYSICS
1.KEY 1 (English Medium) BY  Noushad T.K GHSS Mangalpady, Kasaragod
2.KEY 2(Mal.Medium) BY ARUN S NAIR , HSA PHYSICS. SCERT TEXTBOOK COMMITTEE CHSS ADAKKAKUNDU KALIKAVU MALAPPURAM(updated)
3.KEY 3 (ENG. MED) ANEES PALLISSERY ,AL FURQAN PUBLIC SCHOOL WANDOOR
4.KEY 4 BY SHAJI A  Govt. HSS Pallickal
SOCIAL 
KEY 1 BY BIJU M GHSS PARAPPA KASARAGOD & COLIN JOSE Dr.AMMRHSS Kattela, TVPM
CHEMISTRY
1.
Key 1 By Revi P ,Nisha K.K and and Deepa C ;HS Peringode, Palakkad
English
1.KEY 1 By Nidhiesh Sebastian St Joseph's HSS TVPM

2.KEY 2 BY PRASHANTH P G HSA GHSS KOTTODI, KASARAGOD
3.KEY 3 BY ANIL KUMAR AVHSS PONNANI, MALAPPURAM

BIOLOGY
1.KEY 1 BY RATHEESH B GHSS KALLOOR WAYANAD AND JEEJA C
2.KEY 2 BY A.M KRISHNAN GHSS KOTTODI, KASARAGOD

3.KEY 3 (Eng.Med)BY VINODKRISHNAN. T.V PCNGHSS Mookkuthala Malappuram Dist
Hindi
1.KEY 1 BY SADASIVAN K.P GHSS KARIMBA, PALAKKAD

2.KEY 2 BY BY ASHOK KUMAR NA HSA, GHSS PERUMPALAM ALAPPUZHA AND VALUE POINTS
Maths
1.KEY 1 BY MURALEEDHARAN CR GHSS CHALISSERY PALAKKAD
2.KEY 2 BY BINOYI PHILIP GHSS KOTTODI, KASARAGOD
STD 8

SOCIAL 
KEY 1 BY BIJU M GHSS PARAPPA KASARAGOD & COLIN JOSE Dr.AMMRHSS Kattela, TVPM
KEY 1 BY
PHYSICS
KEY 1 (Eng.Med.)BY Shaji. A, Govt. HSS Pallickal
KEY 2 (Mal.Med) BY Pranab Kumar V GMRHS for Girls Kasaragod and Ratheesh Kumar K.GHSS Edneer, Kasaragod
CHEMISTRY

KEY 1 - BY REVI P ,NISHA K.K AND DEEPA C HSS PERINGODE, PALAKKAD
KEY 2 - BY Pranab Kumar V GMRHS for Girls Kasaragod and Ratheesh Kumar K.GHSS Edneer, Kasaragod
BIOLOGY
1.KEY 1 BY RATHEESH B GHSS KALLOOR WAYANAD
ENGLISH
1.KEY 1 By Nidhiesh Sebastian St Joseph's HSS TVPM
2.KEY 2 BY ANIL KUMAR AVHSS PONNANI, MALAPPURAM
3.KEY 3 BY PRASHANTH PG GHSS KOTTODI KASARAGOD 

4.KEY 4 BY SAMEER. CP & JAMSHEER. AK, H.S.A. English, Crescent higher
Secondary School,Adakkakundu.

Maths
1.KEY 1 BY BABURAJ P HSA(Maths)PHSS PANDALLUR MALAPPURAM DT.
2.KEY 2 BY MURALEEDHARAN CR GHSS CHALISSERY PALAKKAD
3.KEY 3 BY BINOYI PHILIP GHSS KOTTODI, KASARAGOD
HINDI
1. KEY 1 BY Asok kumar N.A , H.S.A.(Hindi) GHSS Perumpalam ,Alappuzha (dt)

2 comments:

Hari Prasad said...

can somebody help me to get answers of sslc maths first terminal examination of english medium?

Ashok Kumar said...

std 8 Hindi
Answer key
correction
qn. 10 निशाा
qn. no 19 मैं