സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 4 September 2016

STANDARD IX - ENGLISH - UNIT 3 - LISTEN TO THE MOUNTAIN -POSSIBLE DISCOURSES AND INTRODUCTION TO THE LESSON

Smt.Leena Pradeep  HSA(English) GHSS Kodungallur ,one of the main contributors of our blog has prepared some possible discourses from the lesson "Listen to the mountain" from unit 3 English Std 9 and a power point presentation which can be used as an introduction to the  said lesson.Hope this will be useful to the students and teachers .Sheni school blog team thanks her for her valuable contribution and wholehearted support to the blog.
1.Click here to download possible discourses from the lesson Listen to the mountain from unit 3 English std 9
2.Click here to download  power point presentation which can be used as an introduction to the lesson

No comments: