ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 4 September 2016

STANDARD IX - ENGLISH - UNIT 3 - LISTEN TO THE MOUNTAIN -POSSIBLE DISCOURSES AND INTRODUCTION TO THE LESSON

Smt.Leena Pradeep  HSA(English) GHSS Kodungallur ,one of the main contributors of our blog has prepared some possible discourses from the lesson "Listen to the mountain" from unit 3 English Std 9 and a power point presentation which can be used as an introduction to the  said lesson.Hope this will be useful to the students and teachers .Sheni school blog team thanks her for her valuable contribution and wholehearted support to the blog.
1.Click here to download possible discourses from the lesson Listen to the mountain from unit 3 English std 9
2.Click here to download  power point presentation which can be used as an introduction to the lesson

No comments: