സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 October 2016

ICT - PRACTICAL WORKSHEETS - STD VIII AND IX - CHAPTER IV BY HOWLATH TEACHER

8,9 ക്ലാസുകളിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ 4 ാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകളുമായി വീണ്ടും ഷേണി ബ്ലോഗിലെ വായനക്കാരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുയാണ് നിങ്ങളേവര്‍ക്കും സുപരിചിതയായ മണിമൂളി ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍. തിരക്കിനിടയിലും അധ്വാനമേറിയ ഈ ഉദ്യമത്തിന്  സമയം കണ്ടെത്തിയ ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും  അറിയിക്കുന്നു..ടീച്ചറുടെ സേവനങ്ങള്‍ ഷേണി ബ്ലോഗുമായി തുടര്‍ന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
1.  8ാ ക്ലാസ് ഐ.ടി - നാലാം അധ്യായം - എന്റെ സ്വന്തം കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1
2.8ാ ക്ലാസ് ഐ.ടി  - നാലാം അധ്യായം - എന്റെ സ്വന്തം കംപ്യൂട്ടര്‍ ഗെയിം - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 2
3. 9ാം ക്ലാസ്  ഐ.ടി  - നാലാം അധ്യായം -പ്രോഗ്രാമിങ് - വര്‍ക്ക്ഷീറ്റ് 1

No comments: