സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 3 October 2016

STD 9 - UNIT 3 - SONG OF THE RAIN - POEM ANALYSIS BY JISHA K

Jisha K HSA English of GHSS Kattilangadi, Tanur, Malappuram has shared a study material related to unit 3 std IX English with our blog.Sheni School blog Team extend their sincere gratitude to Jisha Teacher for her Sincere effort
Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"

No comments: