2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 October 2016

STANDARD 10 - UNIT 3 - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE VIDEO LESSON BY ARUN KUMAR

Sri Arun Kumar A.R of GHSS Chavara Kollam has prepared a video lesson for the lesson "The best investment I ever made" of  Unit 3 English.Sheni School blog team extend their sincere gratitude for sharing this video with our blog.
To download video lesson 'The best investment I ever made' click here

 
Related posts 
Video lessons
1.The Village Black Smith by Henry Wadsworth Longfellow  
2.ROSA PARKS SAT STILL, EDITED VERSION 
3.The Two Brothers By Leo Tolstoy. created by Arun Kumar 
4.A PROJECT TIGER Childhood Days: A Memoir SATHYAJITH RAY CREATED BY ARUN KUMAR A R 
5.THE SNAKE AND THE MIRROR.. BY VAIKOM MUHAMMAD BASHEER
6.THE RACE ...VIDEO LESSON CREATED BY ARUN KUMAR A R
7.VANKA By Anton Chekhov

No comments: