സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 October 2016

STANDARD 10 - UNIT 3 - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE VIDEO LESSON BY ARUN KUMAR

Sri Arun Kumar A.R of GHSS Chavara Kollam has prepared a video lesson for the lesson "The best investment I ever made" of  Unit 3 English.Sheni School blog team extend their sincere gratitude for sharing this video with our blog.
To download video lesson 'The best investment I ever made' click here

 
Related posts 
Video lessons
1.The Village Black Smith by Henry Wadsworth Longfellow  
2.ROSA PARKS SAT STILL, EDITED VERSION 
3.The Two Brothers By Leo Tolstoy. created by Arun Kumar 
4.A PROJECT TIGER Childhood Days: A Memoir SATHYAJITH RAY CREATED BY ARUN KUMAR A R 
5.THE SNAKE AND THE MIRROR.. BY VAIKOM MUHAMMAD BASHEER
6.THE RACE ...VIDEO LESSON CREATED BY ARUN KUMAR A R
7.VANKA By Anton Chekhov

No comments: