പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 4 October 2016

STANDARD 10 - UNIT 3 - THE BEST INVESTMENT I EVER MADE VIDEO LESSON BY ARUN KUMAR

Sri Arun Kumar A.R of GHSS Chavara Kollam has prepared a video lesson for the lesson "The best investment I ever made" of  Unit 3 English.Sheni School blog team extend their sincere gratitude for sharing this video with our blog.
To download video lesson 'The best investment I ever made' click here

 
Related posts 
Video lessons
1.The Village Black Smith by Henry Wadsworth Longfellow  
2.ROSA PARKS SAT STILL, EDITED VERSION 
3.The Two Brothers By Leo Tolstoy. created by Arun Kumar 
4.A PROJECT TIGER Childhood Days: A Memoir SATHYAJITH RAY CREATED BY ARUN KUMAR A R 
5.THE SNAKE AND THE MIRROR.. BY VAIKOM MUHAMMAD BASHEER
6.THE RACE ...VIDEO LESSON CREATED BY ARUN KUMAR A R
7.VANKA By Anton Chekhov

No comments: