29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 7 October 2016

IT PRACTICAL - SAMPLE WORKSHEETS - STD 9 AND 10 PUBLISHED BY IT@SCHOOL

ഒൻപത് , പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ഐടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഇതുവരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുടെ Worksheet കൾ കൂട്ടുകാർ വായിച്ചു കാണുമല്ലോ? ഇത്തവണ SCERT തയ്യാറാക്കിയ ,ഐ.ടി@സ്കൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  9, 10 ക്ലാസുകളിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലെയും ഒരു worksheet വീതമാണ്  (മൊത്തം 10+10=20 വര്‍ക്കഷീറ്റുകള്‍) ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക്  ഈ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.
 1. CLICK HERE TO DOWNLOAD IT PRACTICAL WORKSHEETS - STD IX (one each from all chapters)
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD IT PRACTICAL WORKSHEETS - STD X (one each from all chapters)

No comments: