2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 7 October 2016

IT PRACTICAL - SAMPLE WORKSHEETS - STD 9 AND 10 PUBLISHED BY IT@SCHOOL

ഒൻപത് , പത്ത് ക്ലാസുകളിലെ ഐടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ഇതുവരെയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങളുടെ Worksheet കൾ കൂട്ടുകാർ വായിച്ചു കാണുമല്ലോ? ഇത്തവണ SCERT തയ്യാറാക്കിയ ,ഐ.ടി@സ്കൂൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  9, 10 ക്ലാസുകളിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലെയും ഒരു worksheet വീതമാണ്  (മൊത്തം 10+10=20 വര്‍ക്കഷീറ്റുകള്‍) ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക്  ഈ വര്‍ക്ക്ഷീറ്റുകള്‍ ഏറെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു.
 1. CLICK HERE TO DOWNLOAD IT PRACTICAL WORKSHEETS - STD IX (one each from all chapters)
2. CLICK HERE TO DOWNLOAD IT PRACTICAL WORKSHEETS - STD X (one each from all chapters)

No comments: