സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 10 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH -UNIT 4 - LEARNING MATERIALS FOR THE LESSON THE SCHOLARSHIP JACKET AND ANALYSIS OF THE POEM POETRY BY NERUDA(Updated on 10-10-2016)

Jisha K HSA  English, GHSS Kattilangadi , Tanur has prepared some study materials for Unit 4 Std 10, English that include character sketch of Martha, the speech Martha would deliver on her valediction,newspaper report,diary, notice ,Narration of the story of Martha and Analysis of the Poem "poetry" .Sheni School blog Team express their sincere gratitude to Jisha Teacher for her effort.
1.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
2..Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
Related Posts
STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: