2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 10 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH -UNIT 4 - LEARNING MATERIALS FOR THE LESSON THE SCHOLARSHIP JACKET AND ANALYSIS OF THE POEM POETRY BY NERUDA(Updated on 10-10-2016)

Jisha K HSA  English, GHSS Kattilangadi , Tanur has prepared some study materials for Unit 4 Std 10, English that include character sketch of Martha, the speech Martha would deliver on her valediction,newspaper report,diary, notice ,Narration of the story of Martha and Analysis of the Poem "poetry" .Sheni School blog Team express their sincere gratitude to Jisha Teacher for her effort.
1.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
2..Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
Related Posts
STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: