സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 10 October 2016

STANDARD 9 - ICT CHAPTER 4 - PROGRAMMING - THEORY QUESTIONS AND PRACTICAL WORKSHEET

10ാം ക്ലാസിന്റെ ഐ.ടി തിയറി ചോദ്യങ്ങള്‍ പല സ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്ന്  കുട്ടികള്‍ക്ക്  ലഭിക്കന്നുണ്ടെങ്കിലും 8,9  ക്ലാസിലെ തിയറി ചോദ്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമല്ല. ഈ  കുറവ് നികത്താന്‍  ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്  ഷേണി ബ്ലോഗിലെ വായനക്കാര്‍ക്ക് ചിരപരിചിതയായ ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍.
9ാം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായമായ പ്രോഗ്രാമിങ്ങില്‍നിന്നുള്ള തിയറി നോട്ട്സ്   ഇന്നിവിടെ ടീച്ചര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. 8ാം ക്ലാസിന്റെ തിയറി നോട്ട്സും ടീച്ചറില്‍നിന്ന്  ഉടന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാം.ശ്രീമതി ഹൗലത്ത് ടീച്ചര്‍ക്ക് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1.9ാം ക്ലാസ് ഐ.ടി നാലാ അധ്യായം - പ്രോഗ്രാമിങ്  - തിയറി  നോട്ട്സ്
2.9ാം ക്ലാസ് ഐ.ടി നാലാ അധ്യായം - പ്രോഗ്രാമിങ്  - വര്‍ക്ക് ഷീറ്റ്

No comments: