സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 13 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - SCHOLARSHIP JACKET - POSSIBLE DISCOURSES BY LEENA

Smt. Leena V; HSA English, G.H.S.S Kodungallur, Thrissur District has come up with possible discourses from  'scholarship Jacket' of Unit 4 , Std 10 English.
Sheni school blog team express their Sincere gratitude to Smt. Leena for her selfless effort. 

Click Here to Download Possible discourses from the lesson 'scholarship Jacket'

No comments: