പട്ടികജാതി വികസനം -ഇ -ഗ്രാന്റ് പദ്ധതി -കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.See downloads** ന്യുനപക്ഷ പ്രീ മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ് - അപേക്ഷ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ..see downloads**നാഷണൽ മീൻസ് കം മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് -ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പണം / സൂക്ഷ്മപരിശോധന സംബന്ധിച്ച നിർദേശങ്ങൾ -പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് .see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 14 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - ANALYSIS OF THE POEM "POETRY" BY PABLO NERUDA - SREEJESH K.P

 Sri Sreejesh K.P HSA English , KKMGVHSS Orkkattery , Vadakara has prepared an analysis of the poem "Poetry by Pablo Neruda of Unit 4 ,Std 10 English .Sheni School blog Team extend their Sincere gratitude to Sri Sreejesh  Sir for sharing the valuable study resource with our blog.
Click Here to Download Poem Analysis - "Poetry" by Pablo Neruda
Related Posts
STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN - COMPLETE STUDY NOTE BY SREEJESH

No comments: