സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 14 October 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 4 - ANALYSIS OF THE POEM "POETRY" BY PABLO NERUDA - SREEJESH K.P

 Sri Sreejesh K.P HSA English , KKMGVHSS Orkkattery , Vadakara has prepared an analysis of the poem "Poetry by Pablo Neruda of Unit 4 ,Std 10 English .Sheni School blog Team extend their Sincere gratitude to Sri Sreejesh  Sir for sharing the valuable study resource with our blog.
Click Here to Download Poem Analysis - "Poetry" by Pablo Neruda
Related Posts
STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - THE BALLAD OF FATHER GILLIGAN - COMPLETE STUDY NOTE BY SREEJESH

No comments: