29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 12 October 2016

STANDARD 10 - ICT - CHAPTER 3 - ATTRACTIVE WEB DESIGNING - HTML, CSS PROGRAMMES, AND OUTPUT - DETAILED STUDY NOTE

പത്താം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൂന്നാം അധ്യായമായ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങ് മിഴിവോടെ എന്ന പാഠത്തിലെ  CSSകോഡുകള്‍ തികച്ചും പുതുതായുള്ള വിഷയമായത്കൊണ്ട്തന്നെ  അധ്യാപകര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും കൂടുതല്‍ അറിയുവാന്‍ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും.HTML, CSS Programme , അവയുടെ ഔട്ട്പുട്ട്  എന്നിവയെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ്  St.Thomas HSS, Eruvellipra, Thiruvalla യിലെ ഗണിത അധ്യാപകനും SITC യും ആയ  ശ്രീ Gigi Varughese സര്‍. തിറക്കിനിടയിലും സമയം കണ്ടെത്തി വിലമതിക്കുന്ന ഈ പഠന വിഭവം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രീ Gigi സാറിന് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. 10 ക്ലാസ് ഐ.ടി മൂന്നാം അധ്യായം  - വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ -Detailed Study Note
Related Posts
STANDARD 10 - IT - CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS - PRACTICAL NOTES BY GIGI VARUGHESE

No comments: