സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 24 October 2016

STANDARD 10 - SOCIAL II - CHAPTER 5 PUBLIC EXPENDITURE AND PUBLIC REVENUE - STUDY MATERIALS

പത്താം ക്ലാസിതെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം ഭാഗം II ലെ അഞ്ചാം അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  സ്റ്റഡി മറ്റീരിയല്‍സ് ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്ക്കുകയാണ് ഉമ്മത്തൂര്‍ എസ്.ഐ.എച്ച്.എസ് സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ അബ്ദുല്‍ വാഹിദ് സര്‍.  ശ്രീ വാഹിദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം II -അധ്യായം 5
പൊതു ചെലവും  പൊതു വരുമാനവും
പൊതു ധനകാര്യത്തിലെ സർക്കാർ നയമായ ധന നയത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ എത്തിക്കാൻ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിയുന്ന പൊതു ചെലവ് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ യൂനിറ്റ് അതിനു വേണ്ട നികതിയും (ഇതിനെ പ്രത്യക്ഷ- പരോക്ഷ നികതിയായും) നികുതി ഇതര വരുമാന മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും സംസ്ഥാന സർക്കാറിനും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സർക്കാറിനും ലഭിക്കുന്ന പൊതു വരുമാനം എന്നതിലൂടെ കടന്നു പോയി വരുമാനം തികയാത്തത് കൊണ്ട് വിദേശത്തു നിന്നും രാജ്യ കത്തിനകത്തു നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പൊതു കടവും, പ്രതിശീർഷ കടവും പറഞ്ഞ്  പൊതു ധനകാര്യം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ബജറ്റും അതിന്റെ വിശകലനവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഈ യൂനിറ്റിന് ഇത് ഏറെ സഹായകമാണ്.

RELATED POSTS BY ABDUL VAHID U .C
STANDARD 10 - SOCIAL II - UNIT 6 - EYES IN THE SKY AND DATA ANALYSIS -STUDY MATERIALS  
STANDARD 10 - SOCIAL SCIENCE - UNIT 7 - INDIA LAND OF DIVERSITIES - STUDY MATERIALS 
ക്ലാസ് 8 -സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അധ്യായം  -6 ഭൂപടങ്ങള്‍ വായിക്കാം - പ്രസെന്റെഷന്‍
STD 8 - SOCIAL SCIENCE - CHAPTER 5 ANCIENT THAMILAKAM - PRESENTATION 
STD 10 - SOCIAL 2 - CHAPTER 4 - ഭൂതലവിശലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ - STUDY NOTE, VIDEO LESSON AND PRESENTATION 

No comments: