2019 മാർച്ചിൽ നടക്കുന്ന എസ്.എസ്.എൽ.സി. പരീക്ഷയുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന് എച്ച്.എസ്.എമാർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രഥമാദ്ധ്യാപകർക്ക് ഐഎക്‌സാംസിൽ എച്ച്.എം ലോഗിൻ വഴി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷം കൺഫേം ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട അവസാന ദിവസം മാർച്ച് ഏഴുവരെ നീട്ടി. തങ്ങളുടെ സ്‌കൂളുകളിലെ എല്ലാ അദ്ധ്യാപകരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രഥമാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം** **

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 26 October 2016

STANDARD 8 - ENGLISH UNIT 3 - DISCOURSE POOL BY LIBIN K KURIAN

Dear friends,
I would like to share certain discourses with their answers of Unit 3 class 8. Hope you will go through the same and use them. Kindly let me know your feedback.
Regards,
Libin K. Kurian
HSA English
Sacred Heart HSS Payyavoor, Kannur
Mob: 8281591206
Click here to download Discourses with their answers from Unit 3 , Class 8, English
**Sheni School blog team is thankful to Sri Libin K. Kurian for his sincere effort.

RELATED POST BY LIBIN K KURIAN 
Click here to download worksheets based on the short story 'The Best Investment I Ever Made - STD X - UNIT 3

No comments: