സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 26 October 2016

STANDARD 8 - ENGLISH UNIT 3 - DISCOURSE POOL BY LIBIN K KURIAN

Dear friends,
I would like to share certain discourses with their answers of Unit 3 class 8. Hope you will go through the same and use them. Kindly let me know your feedback.
Regards,
Libin K. Kurian
HSA English
Sacred Heart HSS Payyavoor, Kannur
Mob: 8281591206
Click here to download Discourses with their answers from Unit 3 , Class 8, English
**Sheni School blog team is thankful to Sri Libin K. Kurian for his sincere effort.

RELATED POST BY LIBIN K KURIAN 
Click here to download worksheets based on the short story 'The Best Investment I Ever Made - STD X - UNIT 3

No comments: