ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 26 October 2016

STANDARD 8 - ENGLISH UNIT 3 - DISCOURSE POOL BY LIBIN K KURIAN

Dear friends,
I would like to share certain discourses with their answers of Unit 3 class 8. Hope you will go through the same and use them. Kindly let me know your feedback.
Regards,
Libin K. Kurian
HSA English
Sacred Heart HSS Payyavoor, Kannur
Mob: 8281591206
Click here to download Discourses with their answers from Unit 3 , Class 8, English
**Sheni School blog team is thankful to Sri Libin K. Kurian for his sincere effort.

RELATED POST BY LIBIN K KURIAN 
Click here to download worksheets based on the short story 'The Best Investment I Ever Made - STD X - UNIT 3

No comments: