ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 28 October 2016

STANDARD 10 - ICT - CHAPTER 4 - PYTHON GRAPHICS - VIDEO TUTORIALS BY SUSEEL KUMAR

STANDARD 10 - ICT - CHAPTER 4 PYTHON GRAPHICS - VIDEO TUTORIALS- UPDATED ON 28-10-2016 WITH REMAINING TEXT BOOK ACTIVITES
10ാം ക്ലാസിലെ ഐ.ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായമായ പൈത്തന്‍ ഗ്രാഫിക്സ്  എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ  പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ  കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മനസ്സിലാകും വിധം വിശദീകരിക്കുന്ന  വീഡിയോ ട്യട്ടോറിയലുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക് വെയ്കുകയാണ് G.V.H.S.S. KALPAKANCHERYയിലെ  കലാ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സര്‍.പൈത്തണ്‍ പാഠഭാഗം കടുപ്പമേറിയ പാഠഭാഗമായത് കൊണ്ട് കുട്ടികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ഇത്  ഏറെ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയമില്ല. ശ്രീ സുഷീല്‍ കുമാര്‍ സാറിന്  ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
Updated on 28 - 10-2016
12.STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 1, PAGE 51
13. STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 2, PAGE 52
14. STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 3, PAGE 51
15. STD 10, CHAPTER 4, PROGRAMME 4, PAGE 53 ICT TUTORIAL
16. FOLLOW UP ACTIVITIES STD 10, PYTHON GRAPHICS

PREVIOUS POSTS  - PYTHON
1. STD 10, CHAPTER- 4, WINDOWS IN IDLE
2. STD 10, CHAPTER- 4, PYTHON SHELL
3. STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.1
4.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.2
5.STD 10, CHAPTER- 4, ACTIVITY 4.3 & 4,4
6.STD 10, CHAPTER- 4 ( EDITING PYTHON FILES ) 
7.STD 10, CHAPTER- 4 ( FOR LOOP )
8.STD 10, CHAPTER- 4 ( NESTED LOOP )
9.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.4-2 )
10.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.5)
11.STD 10, CHAPTER- 4 ( ACTIVITY 4.6) 

No comments: