**വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശനിയമം - 2009 ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ 12 ക്ലാസ്സുവരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.. see downloads**സ്കൂൾ സുരക്ഷാ പദ്ധതി - ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശങ്ങൾ - സാങ്കല്പിക കേഡർ -(Virtual Cadre) - ഓഫീസർമാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു**മാനസികമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്കായുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2018 -2019 സാമ്പത്തികവർഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള വിശദംശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിദേശങ്ങൾ -ഡൗണ്‍ലോഡ്സ് കാണുക**Finance Department—Pay Revision arrears—Third installment—Directions to process the same in SPARK.see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 11 October 2016

STD 9 - BIOLOGY CHAPTER 4 - TEACHING MANUAL BY MANOJ POOTHADY AND DURGA GHSS PADINHARATHARA

9ാം ക്ലാസിലെ ജീവശാസ്ത്ര പാഠപുസ്തകത്തിലെ നാലാം അധ്യായമായ ഊര്‍ജ്ജത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാന്‍ എന്ന പാഠത്തിനായി ഒരു മാതൃകാ ടീച്ചിംഗ്  മാന്വല്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് വയനാട് ജില്ലയിലെ ടീം ബയോളജി.8, 9, 10 ക്ലാസുകളിലേയ്ക്കുള്ള ടീച്ചിംഗ് മാന്വലുകള്‍, മാതൃകാ ചോദ്യ പേപ്പറുകള്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കി ഇതിനകം തന്നെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചവരാണ് ടീം ബയോളജിയുടെ അംഗങ്ങള്‍. ടീം ബയോളജിയിലെ അംഗങ്ങളായ  മനോജ്  SNHSS Poothady; ദുര്‍ഗ്ഗാ  ടീച്ചര്‍ ,GHSS Padinharathara എന്നിവരാണ്  ഈ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബയോളജി അധ്യാപകരുടെ ജോലിഭാരം ഒരു പരിധി വരെ കുറക്കാന്‍ ഈ ടീച്ചിംഗ് മാന്വലിന് സാധിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു. മനോജ് സാറിനും  ദുര്‍ഗ്ഗാ ടീച്ചര്‍ക്കും  ബ്ലോഗിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
1. 9ാം ക്ലാസിലെ ബയോളജി - നാലാം അധ്യായം - ഊര്‍ജ്ജത്തെ സ്വതന്ത്രമാക്കാന്‍ - ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍

RELATED POSTS 
1.ബയോളജി ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ അധ്യായം 4 - "അകറ്റി നിര്‍ത്താം രോഗങ്ങളെ"
2. 10ാം ക്ലാസിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ  ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍   
3.9, 10 ക്ലാസ്സുകളിലെ  2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 
4. 9ാം ക്ലാസ്സിലെ 3ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍  
5.8ാം ക്ലാസിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ അധ്യായം 3 
6.8ാം  ക്ലാസ്സിലെ 2ാം അധ്യായത്തിലെ ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ 

No comments: