സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Thursday, 10 November 2016

STANDARD 8 - ENGLISH - UNIT 4 - APPRECIATION OF THE POEMS FIRST SHOWERS AND SONG OF THE FLOWER BY JISHA K

Jisha K  HSA GHSS Kattilangadi has shared appreciation of the poems First showers and Song of the flower of Unit 4  Std 8 English. Sheni School blog team extend their heartfelt gratitude to Jisha Teacher for her effort
Click Here To download Appreciation of the Poems First Shower and Song of the flower 

OTHER  POSTS BY JISHA K
1.Click Here to Download Discourses based on the lesson "The Jungle Air Crash", Unit 4 , Std IX
2.Click here to Download the discourses based on the story The Last Leaf -Unit IV - Std IX - English
3.Click Here to download Appreciation of the Poem "Another Chance" - Std IX - Unit IV 

4.Click Here To download  learning materials  the lesson "The Scholarship Jacket"
5.Click Here To download Analysis of the Poem "poetry" by Neruda
6.Click Here to Download  - Analysis of the Poem "Song of the Rain"
7.STD 9 - ENGLISH - UNIT 3 LISTEN TO THE MOUNTAIN - LEARNING MATERIALS
8.STD 10 - ENGLISH - UNIT 3 - LORE OF VALUES - STUDY MATERIALS BY JISHA K

No comments: