29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 4 December 2016

STANDARD 10 - ENGLISH - WORKSHEETS - REPORTED SPEECH BASED ON STD 10, ENGLISH UNIT 4 BY LEENA V

Mrs.Leena V of GHSS kodungallur has prepared a few worksheets on reported speech   based on Std 10   English , Unit 4. Sheni School Blog Team Extend our heartfelt gratitude for her sincere effort.
Click Here to Download Worksheets on Reported Speech based on Standard 10 English -Unit 4
Click Here to View Other Works by Leena V

No comments: