29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 7 March 2017

ANNUAL EVALUATION 2017 - ANSWER KEY(UPDATED WITH ANSWER KEY OF HINDI STD IX )

8,9 ക്ലാസുകളിലെ വര്‍ഷാന്ത്യ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര സൂചികകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഉത്തര സൂചികളില്‍ തെറ്റുണ്ടെങ്കില്‍  അറിയിക്കുമല്ലോ...
STD IX  

HINDI 
ANSWER KEY 1: BY ASOK KUMAR N.A ; HSA HINDI, GHSS PERUMPALAM, ALAPPUZHA
ENGLISH
KEY 1:BY JISHA K, HSA ENGLISH ,GHSS KATTILANGADI, TANUR, MALAPPURAM
KEY 2 :BY  ANIL KUMAR P; HSA ENGLISH, AVHSS PONNANI, MALAPPURAM 
BIOLOGY
KEY 1 : BY VISHWANANDAN, HSA NAT.SCI, GHSS PULAMANTHOLE  

MATHEMATICS
KEY 1:BY MURALEEDHARAN C GHSS CHALISSERY, PALAKKAD
STD VIII
ENGLISH
KEY 1:BY MATHEW  M.J ; St. MARY'S GHS CHERTHALA
MATHEMATICS
KEY 1 :(tRevised) :BY MURALEEDHARAN C GHSS CHALISSERY, PALAKKAD

No comments: