12/2018 വരെ നിയമനം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ പ്രൊബേഷന്‍ ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്യുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ കോഴ്സ് പാസ്സാകുന്നതില്‍ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായി..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍.** **Medical Insurance Scheme to State Government Employees and Pensioners - MEDISEP - Implementation through Reliance General Insurance Company Ltd. - Approved - Orders Issued. - GO(P) No.87/2019/Fin Dated 15-07-2019..see downloads for details**സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിച്ചു 2019 മാർച്ചിലെ എസ് എസ് എൽ സി / ഹയർ സെക്കന്ററി /വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ + നേടുകയും ചെയ്ത അധ്യാപകരുടെ മക്കൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡും /സർട്ടിഫിക്കറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നത് -സംബന്ധിച്ച്..see downloads**2019 -20 -അധ്യയന വർഷം അധ്യാപകരുടെ അന്തർജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..see downloads**

Send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 7 March 2017

ANNUAL EVALUATION 2017 - ANSWER KEY(UPDATED WITH ANSWER KEY OF HINDI STD IX )

8,9 ക്ലാസുകളിലെ വര്‍ഷാന്ത്യ പരീക്ഷയുടെ ഉത്തര സൂചികകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
ഉത്തര സൂചികളില്‍ തെറ്റുണ്ടെങ്കില്‍  അറിയിക്കുമല്ലോ...
STD IX  

HINDI 
ANSWER KEY 1: BY ASOK KUMAR N.A ; HSA HINDI, GHSS PERUMPALAM, ALAPPUZHA
ENGLISH
KEY 1:BY JISHA K, HSA ENGLISH ,GHSS KATTILANGADI, TANUR, MALAPPURAM
KEY 2 :BY  ANIL KUMAR P; HSA ENGLISH, AVHSS PONNANI, MALAPPURAM 
BIOLOGY
KEY 1 : BY VISHWANANDAN, HSA NAT.SCI, GHSS PULAMANTHOLE  

MATHEMATICS
KEY 1:BY MURALEEDHARAN C GHSS CHALISSERY, PALAKKAD
STD VIII
ENGLISH
KEY 1:BY MATHEW  M.J ; St. MARY'S GHS CHERTHALA
MATHEMATICS
KEY 1 :(tRevised) :BY MURALEEDHARAN C GHSS CHALISSERY, PALAKKAD

No comments: