സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 4 March 2017

KERALA KAUMUDI - PADASEKHARAM - SSLC EXAM SPECIAL 2017

കേരളകൗമുദി ദിനപത്രത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പാഠശേഖരം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായികളെയാണ് ഈ പോസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
കേരളകൗമുദി പാഠശേഖരം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായി
മലയാളം 1
മലയാളം 2
ഊര്‍ജ്ജതന്ത്രം
ജീവശാസ്ത്രം
ഹിന്ദി 
ദേശാഭിമാനി അക്ഷരമുറ്റം എസ്.എസ്.എല്‍.സി പരീക്ഷാ സഹായി
ബയോളജി  

RELATED POSTS
DEEPIKA - SSLC SPECIAL STUDY MATERIALS 2017
MATHRUBHUMI VIDYA & MANORAMA PADHIPPURA - SSLC STUDY MATERIALS

No comments: