2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 6 May 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT ONE AND TWO - TEACHING MANUALS BY LEENA V

We are very glad to present you the materials that are useful for teaching and leaning. We start to publish the materials needed for the coming academic year. As a beginning, here are the Teaching Manuals for English 10th std (1st and 2nd Units) Prepared by Smt.Leena V, GHSS Kodungallur, Thrissur District . Sheni School blog Team express our sincere Gratitude to Smt. Leena for her Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ENGLISH - UNIT ONE
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ENGLISH - UNIT TWO

No comments: