സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 6 May 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT ONE AND TWO - TEACHING MANUALS BY LEENA V

We are very glad to present you the materials that are useful for teaching and leaning. We start to publish the materials needed for the coming academic year. As a beginning, here are the Teaching Manuals for English 10th std (1st and 2nd Units) Prepared by Smt.Leena V, GHSS Kodungallur, Thrissur District . Sheni School blog Team express our sincere Gratitude to Smt. Leena for her Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ENGLISH - UNIT ONE
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ENGLISH - UNIT TWO

No comments: