ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 6 May 2017

STANDARD 10 - ENGLISH - UNIT ONE AND TWO - TEACHING MANUALS BY LEENA V

We are very glad to present you the materials that are useful for teaching and leaning. We start to publish the materials needed for the coming academic year. As a beginning, here are the Teaching Manuals for English 10th std (1st and 2nd Units) Prepared by Smt.Leena V, GHSS Kodungallur, Thrissur District . Sheni School blog Team express our sincere Gratitude to Smt. Leena for her Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ENGLISH - UNIT ONE
CLICK HERE TO DOWNLOAD TEACHING MANUAL ENGLISH - UNIT TWO

No comments: