സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 3 July 2017

आठवीं कक्षा - हिंदी - ज्ञानमार्ग पाठ संबधित सहायक सामग्री और व्याकरण कार्य

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ജ്ഞാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗ് എന്ന പാഠതത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍, അതിന്റെ  പി.ഡി.എഫും, വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍, അതിന്റെ പി.ഡി.എഫും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കരിമ്പ ഗവഃ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സദാശിവന്‍ സര്‍. അദ്ദേഹത്തോട് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
आठवीं कक्षा - ज्ञानमार्ग - सहायक सामग्री -  प्रसेंटेशन
आठवीं कक्षा - ज्ञानमार्ग - सहायक सामग्री - पि.डि.एफ्
व्याकरण - सामान्य वर्तमानकाल - प्रसेंटेशन

व्याकरण - सामान्य वर्तमानकाल - पि.डि.एफ्
OTHER WORKS BY SADASIVAN K.P
10ാം ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം  टूटा पहिया - പ്രസന്റേഷന്‍
9ാം ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം पक्षी और  दीमक - പ്രസന്റേഷന്‍

No comments: