കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Monday, 3 July 2017

आठवीं कक्षा - हिंदी - ज्ञानमार्ग पाठ संबधित सहायक सामग्री और व्याकरण कार्य

എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഹിന്ദി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ജ്ഞാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗ് എന്ന പാഠതത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍, അതിന്റെ  പി.ഡി.എഫും, വ്യാകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രസെന്റേഷന്‍, അതിന്റെ പി.ഡി.എഫും ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുകയാണ് കരിമ്പ ഗവഃ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ സദാശിവന്‍ സര്‍. അദ്ദേഹത്തോട് ഷേണി ബ്ലോഗ് ടീമിനുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
आठवीं कक्षा - ज्ञानमार्ग - सहायक सामग्री -  प्रसेंटेशन
आठवीं कक्षा - ज्ञानमार्ग - सहायक सामग्री - पि.डि.एफ्
व्याकरण - सामान्य वर्तमानकाल - प्रसेंटेशन

व्याकरण - सामान्य वर्तमानकाल - पि.डि.एफ्
OTHER WORKS BY SADASIVAN K.P
10ാം ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം  टूटा पहिया - പ്രസന്റേഷന്‍
9ാം ക്ലാസ് മൂന്നാം അധ്യായം पक्षी और  दीमक - പ്രസന്റേഷന്‍

No comments: