കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 2 August 2017

DISCOURSES BASED ON THE LESSON PROJECT TIGER - STD 10 - UNIT 2 :BY JISHA K

Smt.Jisha K; HSA English , GBHSS Tirur, Malappuram has prepared a few discourses based on the lesson "Project Tiger" of Std 10, English . Sheni blog team express our heartfelt gratitude to Jisha teacher for sharing the valuable resource with our blog Viewers.
Click here to download discourses based on the lesson project Tiger - Std 10 - English - Unit 2
OTHER RESOURCES BY JISHA K - CLICK HERE

No comments: