സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 2 August 2017

POWERPOINT PRESENTATION BASED ON THE LESSON BLOWING IN THE WIND - STD 10 - UNIT 2- ENGLISH

Smt. Mahija P.T; HSA English ; St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a Power point presentation based on the lesson "Blowin' in the Wind"
of Std 10 , Chapter 2, English for the viewers of Sheni school blog. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Mahija Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATON - BLOWIN' IN THE WIND 
OTHER  RESOURCES BY MAHIJA P.T - CLICK HERE

No comments:

Post a Comment