സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടേയും പെന്ഷന്കാരുടേയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. circular 117/2018/Fin dt 12/12/2018 ..see downloads**KTET Result October 2018 Published see Pareekshabhavan Site**കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷ - അപേക്ഷകർക്കുള്ള യോഗ്യതകൾ പരിഷ്കരിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ..ഉത്തരവ് ഡൗണ്‍ലോഡ്സില്‍**
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 2 August 2017

POWERPOINT PRESENTATION BASED ON THE LESSON BLOWING IN THE WIND - STD 10 - UNIT 2- ENGLISH

Smt. Mahija P.T; HSA English ; St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a Power point presentation based on the lesson "Blowin' in the Wind"
of Std 10 , Chapter 2, English for the viewers of Sheni school blog. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Mahija Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATON - BLOWIN' IN THE WIND 
OTHER  RESOURCES BY MAHIJA P.T - CLICK HERE

No comments: