കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 2 August 2017

POWERPOINT PRESENTATION BASED ON THE LESSON BLOWING IN THE WIND - STD 10 - UNIT 2- ENGLISH

Smt. Mahija P.T; HSA English ; St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a Power point presentation based on the lesson "Blowin' in the Wind"
of Std 10 , Chapter 2, English for the viewers of Sheni school blog. Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Mahija Teacher for her sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE PRESENTATON - BLOWIN' IN THE WIND 
OTHER  RESOURCES BY MAHIJA P.T - CLICK HERE

No comments: