29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 16 August 2017

PLUS ONE STUDY NOTES PHYSICS AND MATHS (ALL CHAPTERS) BY FASAL PERINGOLAM

പത്താം ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഭൗതികശാസ്ത്ര , ഗണിതശാസ്ത്ര പാഠങ്ങളിലെ മുഴുവന്‍ അധ്യായങ്ങളുടെയും നോട്ടുകള്‍ തയ്യാറാക്കി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ  പങ്ക്‌വെച്ച  ശ്രീ  ഫസലുദ്ദീന്‍   പെരിങ്ങോളം, ഇത്തവണ  പ്ലസ് വണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഭൗതികശാസ്ത്ര , ഗണിതശാസ്ത്ര സ്റ്റഡി നോട്ടുകളുമായാണ് ബ്ലോഗിലെ  പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.ശ്രീ ഫസല്‍ സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
1.CLICK HERE TO DOWNLOAD PHYSICS STUDY NOTE-PLUS ONE-ALL CHAPTERS
2.CLICK HERE TO DOWNLOAD MATHEMATICS PROBLEMS AND SOLUTIONS-ALL CHAPTERS
OTHER WORKS BY FASSAL PERINGOLAM
SSLC PHYSICS STUDY NOTE- ALL CHAPTERS - MAL MED.
SSLC PHYSICS STUDY NOTE- ALL CHAPTERS - ENG. MED.
SSLC MATHS QUESTION POOL WITH ANSWERS MAL.MED
SSLC MATHS QUESTION POOL WITH ANSWERS ENG.MED
SSLC PHYSICS VIDEO LESSONS - ALL CHAPTERS

No comments: