29.01.2018 നിയമനാംഗീകാരം ലഭിച്ച ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശ്ശിക നിലവിലുള്ള പി.എഫ് അക്കൗണ്ടിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് circular dtd 10-01-2018..see downloads**GPAIS - 2018 വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രീമിയം തുക കുറവ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒടുക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയ പരിധി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നു GO(P)No 6/2018/Fin dtd 09/01/2018.see downloads**.

please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Wednesday, 16 August 2017

VIDEO TUTORIALS FOR PLUS ONE - PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY AND MATHS

Sri Sunny Thomas C.T , Director and Teacher of St.Augustine Tutition Centres  in Puthenvelikkara and Madathumpady (Ernakulam) shares a few video Tutorials for Physics,Chemistry, Biology and Maths which are really useful for the students of Plus one.Last Year he shared many video lessons for students of Class 10. Last year around two lakh students all over kerala  benefitted by his video tutorials. Sheni School blog Team extend our heartfelt gratitude to Sri Sunny Thomas for his sincere service to the students.  
Class 11 PHYSICS  
CHAPTER 1 PHYSICAL WORLD
Part 1 |What is Physics ||
Part 2 |Scientific Law & Theory 
||
Part 3 |Model,Scientific method 
||
Part 4 
|Scope & Excitement Of Physics ||
Part 5 |Thrust Areas of physics(Reductionism) 
||
Part 6 |What is unification?  
||
Part 7 |Physics and Technology 
||
Part 8 |Physics and Society  
||
Part 9 |Forces in physics 
||

CHAPTER 2 UNIT AND MEASUREMENTS
Class 11 CHEMISTRY
CHAPTER 1 SOME BASIC CONCEPTS OF CHEMISTRY
Class 11 BIOLOGY
CHAPTER 1 THE LIVING WORLD
Part 1 |What is Biology ||
Part 2 |What is Life
||
Class 11 MATHS
CHAPTER 1 SETS
Part 1 |Set Concept ||
Part 2 |Roster Form 
||
Part 3 |Set Builder Form 
||
Part 4 
|More Problems ||
Part 5 |Empty sets,Finite,infinite& Equal sets 
||
Part 6 |More problems on Empty,Finite Sets 
||
Part 7 |Subsets 
||
Part 8 |Universal,Power sets 
||

No comments: