കനത്ത മഴയെ തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിലും നാളെ (16-08-2018)ജില്ലാ കലക്ടര്‍മാര്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു..**AD-HOC BONUS AND SPECIAL FESTIVAL ALLOWANCE 2017-18 TO STATE GOVERNMENT EMPLOYEES AND PENSIONERS ..see downloads**സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ്, എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2018 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു ..see downloads** Special 5 Kg Rice to the students who are members in NMP in connection with Onam - directions..see downloads**

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Sunday, 6 August 2017

SLIDESHOW PRESENTATION BASED ON THE POEM " SONG OF A DREAM - STD 9 - ENGLISH

Smt. Mahija P.T; HSA English ; St. Thomas HSS Eruvellipra, Thiruvalla has prepared a Slide show Presentation based on the Poem "Song of a dream" of Std 9, Chapter 2, English for  the viewers of Sheni school blog.Sheni blog Team extend our heartfelt gratitude to Mahija Teacher for her sincere effort.
Click here to download the Presentation based on the poem - "Song of a dream"
OTHER RESOURCES BY MAHIJA - CLICK HERE 

No comments: