സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പാർട്ട് ടൈം കണ്ടിജന്റ് എൻ എം ആർ /സി എൽ ആർ തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും 2017 ലെ ഓണം അഡ്വാൻസ് അനുവദിച്ചു ഉത്തരമായി. GO(P)No 108/2017/Fin dtd 16/08/2017** സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും2016 -17 ലെ ബോണസ് /പ്രത്യേക ഉത്സവ ബത്ത അനുവദിച്ചു ഉത്തരവാകുന്നു GO(P)No 107/2017/Fin dtd 16/08/2017.see downloads***Last Date for Data entry for Incentives to girls extended upto 22nd Aug, 2017**Noon meal scheme - distribution of 5 kg rice to school children in connection with Onam -Guidelines..See downloads**


please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 4 August 2017

STANDARD 10 - CHEMISTRY - SLIDESHOW PRESENTATION BASED ON CHAPTER 3

 പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലെ  രാസ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ വേഗവും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും എന്ന മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തെ ആസ്പദമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്ക്‌വെയ്ക്കുയാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പെറിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ ശ്രീ രവി സര്‍.ഈ പ്രസന്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ  അനുബന്ദമായി നല്കിയിട്ടുണ്ട്.ആ വീഡിയോ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസില്‍ പ്രസന്റേഷന്‍  പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്നാം സ്ലൈഡില്‍ ചേര്‍ത്ത് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുമല്ലോ...ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD PRESENTATION BASED ON CHAPTER 3 - CHEMISTRY
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE VIDEO -FACTORS AFFECTING RATE OF CHEMICAL REACTION

OTHER RESOURCES BY RAVI P  - CLICK HERE 

No comments:

Post a Comment