ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Friday, 29 September 2017

SCIENCE QUIZ 2017 - SCHOOL LEVEL QUESTION PAPERS - LP_UP_HS_HSS

2017 ലെ സ്കൂള്‍ തല സയന്‍സ് ക്വിസ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ (2016)ഉപജില്ലാ തല, സ്കൂള്‍ തല സയന്‍സ് ക്വിസ് ചോദ്യപേപ്പറുകളും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഉപജില്ലാതല, സ്കൂള്‍ തല ചോദ്യപേപ്പറുകള്‍ അയച്ചു തന്ന GHS PERDALA, BADIADKA യിലെ അധ്യാപകനും കമ്പള ഉപജില്ലാ സയന്‍സ് ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറിയും ആയ ശ്രീ പ്രമോദ് സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017 - HSS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017  - HS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017  - UP
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2017 - LP
SCHOOL LEVEL  SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 HSS
SCHOOL LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 UP
SCHOOL LEVEL  SCIENCE QUIZ QUESTIONS 2016 LPSUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - HSS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - HS
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - UP
SUB DISTRICT LEVEL SCIENCE QUIZ QUESTION PAPER 2016 - LP

FOR MORE QUESTIONS PAPERS CLICK ON THE LINK GIVEN BELOW
KERALA SCHOOL SASTHROLSAVAM - SCIENCE QUIZ QUESTION PAPERS 2014 AND 2015 AND SCIENCE TALENT SEARCH EXAM QUESTION PAPER

No comments: