ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 30 September 2017

STANDARD 8 - ENGLISH UNIT 3 - DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE LIGHT ON THE HILL"

Smt.Jisha K, HSA(English), GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us a few discourses based on the lesson "The light on the Hills" in Std 8 ,English ,Unit 3. Sheni School Blog Team express our heartfelt gratitude to Jisha Teacher for her Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE LIGHT ON THE HILL" 

FOR MORE RESOURCES BY JISHA K  - CLICK HERE 

No comments: