സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Saturday, 30 September 2017

STANDARD 8 - ENGLISH UNIT 3 - DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE LIGHT ON THE HILL"

Smt.Jisha K, HSA(English), GBHSS Tirur, Malappuram is sharing with us a few discourses based on the lesson "The light on the Hills" in Std 8 ,English ,Unit 3. Sheni School Blog Team express our heartfelt gratitude to Jisha Teacher for her Sincere effort.
CLICK HERE TO DOWNLOAD THE DISCOURSES BASED ON THE LESSON "THE LIGHT ON THE HILL" 

FOR MORE RESOURCES BY JISHA K  - CLICK HERE 

No comments: