സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി (MEDISEP) - ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ 62/2018/Fin dtd 11/07/2018 ..see downloads**House Building Advance for State Government Employees-Availing bank financing with interest subvention-Orders..see downloads****

Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 October 2017

NOURISHING ENGLISH THROUGH STRENGTHENING TALENTS (NEST) - MATERIALS PART II

പാലക്കാട് ഡയറ്റ്  പുറത്തിറക്കിയ നാലാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള Nourishing English Through Strengthening Talents(Nest)മറ്റീറിയല്‍സിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകരായ എല്‍.പി വിഭാഗത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന്  വിശ്വസിക്കുന്നു.
1. PAPER BOAT - TEACHER PLAN
2.WORK SHEETS
3.BIG PICTURES
4.AUDIO
NEST MATERIALS PART 1
1.NEST thrithala-A Try out Programme in Std 4-English 
Teaching Manual
worksheet 
Big Pictures 

No comments: