ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 October 2017

NOURISHING ENGLISH THROUGH STRENGTHENING TALENTS (NEST) - MATERIALS PART II

പാലക്കാട് ഡയറ്റ്  പുറത്തിറക്കിയ നാലാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള Nourishing English Through Strengthening Talents(Nest)മറ്റീറിയല്‍സിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകരായ എല്‍.പി വിഭാഗത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന്  വിശ്വസിക്കുന്നു.
1. PAPER BOAT - TEACHER PLAN
2.WORK SHEETS
3.BIG PICTURES
4.AUDIO
NEST MATERIALS PART 1
1.NEST thrithala-A Try out Programme in Std 4-English 
Teaching Manual
worksheet 
Big Pictures 

No comments: