2006-07 മുതൽ 28.01.2016 വരെ അധിക തസ്തികയിൽ നടത്തിയ നിയമനങ്ങൾ -ജി.ഓ.(പി)നും 10/10/ പൊവിവ തീയതി 12.01.2010 ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സ്പഷ്‌ടീകരണം -സംബന്ധിച്ച്..See downloads** House Building Advance for State Government Employees - Availing bank financing with interest subvention ..see downloads for details**മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേയ്ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നത് - മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ..see downloads**
OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 October 2017

NOURISHING ENGLISH THROUGH STRENGTHENING TALENTS (NEST) - MATERIALS PART II

പാലക്കാട് ഡയറ്റ്  പുറത്തിറക്കിയ നാലാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷിനുള്ള Nourishing English Through Strengthening Talents(Nest)മറ്റീറിയല്‍സിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.ഷേണി ബ്ലോഗിലെ പ്രേക്ഷകരായ എല്‍.പി വിഭാഗത്തില്‍ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന്  വിശ്വസിക്കുന്നു.
1. PAPER BOAT - TEACHER PLAN
2.WORK SHEETS
3.BIG PICTURES
4.AUDIO
NEST MATERIALS PART 1
1.NEST thrithala-A Try out Programme in Std 4-English 
Teaching Manual
worksheet 
Big Pictures 

No comments: