ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ ആക്സിഡന്റ്റ്‌ ഇന്ഷുറന്സ് പദ്ധതി - 2019 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പദ്ധതി പുതുക്കല്‍ - ഉത്തരവ് GO(P)No 175/2018/Fin dt.12/11/2018 ..See downloads**പങ്കാളിത്ത പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി പുനപരിശോധിക്കുന്നതിനായി സമിതിയെ നിയമിച്ച് ഉത്താരവാകുന്നു GO(P)No 172/2018/Fin dt 07/11/2018...See downloads*
SSLC EXAM MARCH 2019 - OBC Pre-Metric Scholarship
Please send study materials to shreeshaedneer@gmail.com

Tuesday, 10 October 2017

SSLC PHYSICS -PRESENTATION BASED ON THE CHAPTER 5 - HEAT

പത്താം ക്ലാസ് ഫിസിക്സ്  അഞ്ചാം അധ്യായം താപം എന്ന പാഠഭാഗത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഐ സി ടി ഷേണി ബ്ലോഗിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പെരിങ്ങോട് എച്ച്.എസ്സിലെ അധ്യാപകന്‍ ശ്രീ രവി സാര്‍. ശ്രീ രവി സാറിന് ഷേണി സ്കൂള്‍ ബ്ലോഗ് ടീമിന്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു.
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT MATERIAL BASED ON  PHYSICS - CHAPTER 5 HEAT
(PRESENTATION)
CLICK HERE TO DOWNLOAD ICT MATERIAL BASED ON  PHYSICS - CHAPTER 5 HEAT
(PDF) 

FOR MORE RESOURCES BY RAVI  CLICK HERE

No comments: